மூடு

காரைக்காலில் ஜூன் 21, 2019 அன்று சர்வதேச யோகா தின விழா

படத்தை பார்க்கவும் சர்வதேச யோகா தினம் காரைக்காலில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் சர்வதேச யோகா தினம் காரைக்காலில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் நெய்வாச்சேரி அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் நெய்வாச்சேரி அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் பூவம் காமராஜர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் பூவம் காமராஜர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் முப்பத்தங்குடி அரசு ஆரம்பப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் முப்பத்தங்குடி அரசு ஆரம்பப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
படத்தை பார்க்கவும் முப்பத்தங்குடி அரசு ஆரம்பப்பள்ளியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது.