மூடு

Covid19-சமூக விலகள்

சமூக விலகள்
படத்தை பார்க்கவும் 09.04.2020 அன்று நெடுங்காடு மளிகை கடையில் சமூக விலகள் பராமரித்தல்
சமூக விலகள்
படத்தை பார்க்கவும் 09.04.2020 அன்று நெடுங்காடு மளிகை கடையில் சமூக விலகள் பராமரித்தல்
சமூக விலகள்
படத்தை பார்க்கவும் 09.04.2020 அன்று நெடுங்காடு மளிகை கடையில் சமூக விலகள் பராமரித்தல்