மூடு

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களை நியமித்தல்

ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களை நியமித்தல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களை நியமித்தல்

எங்கள் நூற்பு ஆலைகளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பாதுகாப்பு ஊழியர்களை நியமிப்பதற்கான ஒப்பந்தம்.

18/06/2019 30/06/2019 பார்க்க (1 MB)