மூடு

திட்டமிட்ட GLR 2022-23

கிராமத்தின் எண் கிராமத்தின் பெயர் கோப்பு
1 அம்பகரத்தூர் காண்க
2 நல்லழுந்தூர் காண்க
3 சேத்தூர் காண்க
4 தேவமாபுரம் காண்க
5 நெடுங்காடு காண்க
6 குரும்பகரம் காண்க
7 பொன்பேத்தி காண்க
8 புத்தக்குடி காண்க
9 வரிச்சிக்குடி தெற்கு காண்க
10 வரிச்சிக்குடி வடக்கு காண்க
11 பூவம் காண்க
12 திருவேட்டக்குடி காண்க
13 கோட்டுச்சேரி காண்க
14 கீழகாசாக்குடி காண்க
15 மேலகாசாக்குடி காண்க
16 சுரக்குடி காண்க
17 தென்னங்குடி காண்க
18 செல்லூர் காண்க
19 விழிதியூர் காண்க
20 பேட்டை காண்க
21 திருநள்ளார்r காண்க
22 சுப்ராயபுரம் காண்க
23 தலத்தெரு வார்டு A காண்க
23 தலத்தெரு வார்டு B காண்க
24 கீழவேலி காண்க
25 கோவில்பத்து வார்டு C காண்க
25 கோவில்பத்து வார்டு D காண்க
26 கீழாவூர் காண்க
27 தர்மபுரம் காண்க
28 காரைக்கால் காண்க
29 ஓடுதுறை காண்க
30 கீழமனை காண்க
31 நிரவி காண்க
32 அக்கரைவட்டம் காண்க
33 கீழயூர் வடக்கு காண்க
34 திருபட்டினம் காண்க
35 போலகம் காண்க
36 கீழயூர் தெற்கு காண்க
37 வாஞ்சூர் காண்க