மூடு

இரயில்வே

இரயில்வே – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
04.09.2023 நிலம் கையகப்படுத்துதலில் RFCTLARR சட்டம், 2013 பிரிவு 23ன் கீழ் விருது விசாரணை பார்க்க
31.08.2023 நியாயமான இழப்பீடு, நிலம் கையகப்படுத்துதலில் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான உரிமையின் பிரிவு 19(1) இன் கீழ் பிரகடனம் பார்க்க
11.08.2023 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றத் திட்டத்தின் வெளியீடு பார்க்க
24.05.2023 வரைவு – பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மறுவாழ்வளிப்பு மற்றும் குடியமர்வு பார்க்க
21.02.2023 பேரளம் முதல் காரைக்கால் இடையே புதிய அகல இரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் திருநள்ளாறு இரயில் நிலையம் மற்றும் யார்டு அமைப்பதற்கு நிலங்களை கையகப்படுத்துதல். பார்க்க
21.02.2023 முதனிலை அறிக்கை – பேரளம் முதல் காரைக்கால் இடையே புதிய அகல இரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் திருநள்ளாறு இரயில் நிலையம் மற்றும் யார்டு அமைப்பதற்கு நிலங்களை கையகப்படுத்துதல். பார்க்க
11.11.2022 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க
06.09.2022 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க