மூடு

கெயில்

கெயில் – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
20.06.2024 37(2)-ன்படி வழங்கப்படும் அறிவிப்பு பார்க்க
12.02.2024 2013 ஆம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல் மறுவாழ்வளிப்பு மற்றும் மறுகுடியமர்வில் நேரிய சரியீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை உரிமைச்சட்டம், பிரிவுகள்21(1), 22 & 23 இன் கீழ் பார்க்க
03.01.2024 விளம்பகை பார்க்க
14.07.2023 முதனிலை அறிவிக்கை – காரைக்கால் இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலகக் கட்டிடம் மற்றும் பிராந்திய எரிவாயு மேலாண்மை மையக் கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டுமானம் பார்க்க
05.07.2023 அறிவிப்பு – காரைக்கால் இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலகக் கட்டிடம் மற்றும் பிராந்திய எரிவாயு மேலாண்மை மையக் கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டுமானம் பார்க்க
04.05.2023 அறிவிப்பு – சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை – இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலக கட்டிடம் கட்டுமானம் பார்க்க
01.12.2022 அறிவிப்பு – சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை பார்க்க
01.12.2022 சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை 2022 பார்க்க