மூடு

கெயில்

கெயில் – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
12.02.2024 நிலம் கையகப்படுத்துதல் பார்க்க
03.01.2024 நிலம் கையகப்படுத்துதல் – பிரகடனம் பார்க்க
14.07.2023 முதனிலை அறிவிக்கை – காரைக்கால் இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலகக் கட்டிடம் மற்றும் பிராந்திய எரிவாயு மேலாண்மை மையக் கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டுமானம் பார்க்க
05.07.2023 அறிவிப்பு – காரைக்கால் இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலகக் கட்டிடம் மற்றும் பிராந்திய எரிவாயு மேலாண்மை மையக் கட்டுப்பாட்டு அறை கட்டுமானம் பார்க்க
04.05.2023 அறிவிப்பு – சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை – இந்திய எரிவாயு ஆணைய அலுவலக கட்டிடம் கட்டுமானம் பார்க்க
01.12.2022 அறிவிப்பு – சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை பார்க்க
01.12.2022 சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை 2022 பார்க்க