மூடு

தீர்மானங்கள் மற்றும் இதர ஆவணங்கள்

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் – நில ஆர்ஜிதம் – தேநெ 45-A
வரிசை எண் கிராமங்கள் தீர்மானம் விற்பனை தொகுப்பு
01 வரிச்சிக்குடி (வடக்கு) காட்சி காட்சி
02 வரிச்சிகுடி (தெற்கு) காட்சி காட்சி
03 கோட்டுச்சேரி காட்சி பாகம்1 பாகம்2
04 கீழகாசாக்குடி காட்சி பாகம்1 , பாகம்2
05 தலத்தெரு காட்சி காட்சி
06 கோவில்பத்து காட்சி பாகம்1 , பாகம்2
07 தருமபுரம் காட்சி பாகம்1 , பாகம்2 , பாகம்3 , பாகம்4
08 ஓடுதுறை காட்சி பாகம்1 , பாகம்2
09 நிரவி காட்சி பாகம்1 , பாகம்2
10 கீழமனை காட்சி காட்சி
11 போலகம் காட்சி காட்சி
12 கீழாஊர் காட்சி காட்சி