மூடு

காவல்

அலுவலகத்தின் பெயர் பதவியின் பெயர் தொலைபேசி எண்(அலுவலகம்) தொலைபேசி எண் (இலவசஅழைப்பு) தொலைபேசி எண்(நிகரி)
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 225100 / 222067 100 (இலவசஅழைப்பு)
முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் 223238 [O] 223228 [F]
காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்-காரைக்கால் தெற்கு காவல் கண்காணிப்பாளர் 228007 [O]
காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்-காரைக்கால் வடக்கு காவல் கண்காணிப்பாளர் 237020 [O]
நகர காவல் நிலையம், காரைக்கால். காவல் ஆய்வாளர் 222402
போக்குவரத்து காவல் நிலையம்-நகரம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 223299
போக்குவரத்து காவல் நிலையம்-திருபட்டினம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 226778
வெளிநாட்டு பதிவு அலுவலகம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 228007
கோட்டுச்சேரி வட்ட ஆய்வாளர் அலுவலகம் வட்ட காவல் ஆய்வாளர் 265101
கோட்டுச்சேரி காவல் நிலையம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 261100
திருபட்டினம் வட்ட அலுவலகம் காவல் ஆய்வாளர் 233014
திருபட்டினம் காவல் நிலையம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 233480
நிரவி காவல் நிலையம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 238376
திருநள்ளார் காவல் நிலையம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 236465
அம்பகரத்தூர்  புறக்காவல் நிலையம் உதவி துணை காவல் ஆய்வாளர் 251100
நெடுங்காடு காவல் நிலையம் துணை காவல் ஆய்வாளர் 261100
சிறப்பு பிரிவு துணை காவல் ஆய்வாளர் 228100
புதுச்சேரி ஆயுதக் காவல் படை துணை காவல் ஆய்வாளர்
குடியுரிமை பாதுகாப்பு பிரிவு 222067
உணவு பிரிவு காவல் நிலையம் 222494