மூடு

கொம்யூன் பஞ்சாயத்து

உள்ளாட்சி கிராமப்புற பிரிவுகள்
பெயர் எண்ணிக்கை
வட்டாரம் (கிராமப்புறம்) 1
கொம்யூன் பஞ்சாயத்து 5
கொம்யூன் பஞ்சாயத்து கிராமங்கள் 27
கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கள் (கிராமபுரம்)
வரிசை எண் வட்டாரம் (கிராமப்புறம்) கொம்யூன் பஞ்சாயத்து பெயர் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
1. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 5
2. காரைக்கால் நெடுங்காடு 4
3. காரைக்கால் நிரவி 4
4. காரைக்கால் திருமலைராயன் பட்டினம் 5
5. காரைக்கால் திருநள்ளார் 9
கொம்யூன் பஞ்சாயத்து கிராமங்கள் (கிராமப்புறம்)
வரிசை எண் வட்டாரம் (கிராமப்புறம்) கொம்யூன் கிராமம்
1. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 1.பூவம்
2. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 2. வரிச்சிக்குடி
3. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 3.திருவேட்டக்குடி
4. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 4. கோட்டுச்சேரி (வடக்கு)
5. காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி 5. கோட்டுச்சேரி (தெற்கு)
6. காரைக்கால் நெடுங்காடு 1.குரும்பகரம்
7. காரைக்கால் நெடுங்காடு 2. பொன்பேத்தி
8. காரைக்கால் நெடுங்காடு 3. மேலக்காசாக்குடி
9. காரைக்கால் நெடுங்காடு 4. நெடுங்காடு
10. காரைக்கால் நிரவி 1.விழுதியூர்
11. காரைக்கால் நிரவி 2. கீழமணை
12. காரைக்கால் நிரவி 3. நிரவி (வடக்கு)
13. காரைக்கால் நிரவி 4. நிரவி (தெற்கு)
14. காரைக்கால் திருமலைரையன் பட்டினம் 1. திருப்பட்டினம் (வடக்கு)
15. காரைக்கால் திருமலைரையன் பட்டினம் 2. திருப்பட்டினம் (தெற்கு)
16. காரைக்கால் திருமலைரையன் பட்டினம் 3. திருப்பட்டினம் (மத்திய)
17. காரைக்கால் திருமலைரையன் பட்டினம் 4. திருப்பட்டினம் (கிழக்கு)
18. காரைக்கால் திருமலைரையன் பட்டினம் 5. வாஞ்சூர்
19. காரைக்கால் திருநள்ளார் 1. அம்பகரத்தூர்
20. காரைக்கால் திருநள்ளார் 2. நல்லம்பல்
21. காரைக்கால் திருநள்ளார் 3. சேத்தூர்
22. காரைக்கால் திருநள்ளார் 4. செல்லூர்
23. காரைக்கால் திருநள்ளார் 5. கருக்கங்குடி
24. காரைக்கால் திருநள்ளார் 6. சுரக்குடி
25. காரைக்கால் திருநள்ளார் 7. திருநள்ளார் (வடக்கு)
26. காரைக்கால் திருநள்ளார் 8. திருநள்ளார் (தெற்கு)
27. காரைக்கால் திருநள்ளார் 9. பேட்டை