பேரிடர் மேலாண்மை

மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
அவசர கால செயற்பாட்டு மையம்,
கட்டுப்பாட்டு அறை எண்கள் -1070 (04368-227704),1077 (228801)