மூடு

நகராட்சி

உள்ளாட்சி நகர்ப்பற பிரிவுகள்
பெயர் மொத்தம்
வட்டாரம் 1
நகராட்சி 1
பிரிவு 18
பிரிவுகளின் பட்டியல் (நகரம்)
வரிசை எண் பிரிவு (நகரம்) நகராட்சி பிரிவு
1. காரைக்கால் காரைக்கால் கீழகாசாக்குடி
2. காரைக்கால் காரைக்கால் தலத்தெரு
3. காரைக்கால் காரைக்கால் அம்மன்கோயில்பத்து
4. காரைக்கால் காரைக்கால் கோவில்பத்து
5. காரைக்கால் காரைக்கால் புளியான்கொட்டை சாலை
6. காரைக்கால் காரைக்கால் தர்மபுரம்
7. காரைக்கால் காரைக்கால் வாட்டர் டேங்க்
8. காரைக்கால் காரைக்கால் வலத்தெரு
9. காரைக்கால் காரைக்கால் மெய்தீன்பள்ளி
10. காரைக்கால் காரைக்கால் அம்மையார்கோயில்
11. காரைக்கால் காரைக்கால் காதர்சுல்தான்
12. காரைக்கால் காரைக்கால் கோத்துக்குளம்
13. காரைக்கால் காரைக்கால் அன்தோனியார்கோயில்
14. காரைக்கால் காரைக்கால் மாதாகோயில்
15. காரைக்கால் காரைக்கால் மதகடி
16. காரைக்கால் காரைக்கால் கிராம்புத்தோட்டம்
17. காரைக்கால் காரைக்கால் ஓடுதுறை
18. காரைக்கால் காரைக்கால் அக்கரைவட்டம்