மூடு

நீர் நிலைகளின் பட்டியல்

Sl. No. Name of the Municipality / Commune Panchayat Name of the Village Name of the Water Body (Local name) Geo Tag Google Map
Lattitude Longitude
1 Karaikal Thalatheru Pillaiyar Koil Kulam 10°56’33.24″N 79°49’41.81″E View
2 Karaikal Thalatheru Alli Kulam 10°56’41.27″N 79°49’34.90″E View
3 Karaikal Thalatheru Sivan Koil Kulam 10°56’46.75″N 79°49’52.76″E View
4 Karaikal Thalatheru Periya Kulam 10°56’49.35″N 79°49’35.60″E View
5 Kottucherry Kottucherry Kuyavan Kulam 10°57’27.06″N 79°48’47.95″E View
6 Kottucherry Varichikudy South Athiladi Kulam 10°58’24.06″N 79°49’1.28″E View
7 Kottucherry Varichikudy South Pavalodai Kulam 10°58’21.42″N 79°49’24.09″E View
8 Kottucherry Varichikudy South Allikuttai Kulam 10°58’14.06″N 79°49’1.24″E View
9 Kottucherry Varichikudy South Kuttaikarai Kulam 10°58’7.87″N 79°49’17.93″E View
10 Kottucherry Varichikudy South Veeralodai Kulam 10°58’4.54″N 79°49’24.33″E View
11 Kottucherry Kottucherry Perumal Koil Kulam 10°57’55.31″N 79°49’27.96″E View
12 Kottucherry Kottucherry Thamarai Kulam 10°57’41.78″N 79°49’28.93″E View
13 Kottucherry Kottucherry Kumarapillai Kulam 10°57’34.66″N 79°49’30.16″E View
14 Kottucherry Kottucherry Andipillaiyar Kulam 10°57’23.42″N 79°49’23.78″E View
15 Kottucherry Kottucherry Oma Kulam 10°57’53.71″N 79°49’20.54″E View
16 Kottucherry Kottucherry Pungady Kulam 10°57’41.88″N 79°49’21.66″E View
17 Thirunallar Pillaiyar Koil Kulam 10°57’10.31″N 79°44’16.69″E View
18 Thirunallar Selliyamman Koil Kulam 10°56’29.14″N 79°43’45.46″E View
19 Thirunallar Palla Kollai Kulam 10°56’31.58″N 79°43’56.49″E View
20 Thirunallar Vannan Kulam 10°56’22.94″N 79°44’41.01″E View
21 Thirunallar Pinna Kuttai 10°56’16.09″N 79°44’32.28″E View
22 Thirunallar Nelli Kulam 10°56’15.17″N 79°44’27.51″E View
23 Thirunallar Sethur Panchakara Kuttai 10°56’9.95″N 79°44’40.06″E View
24 Thirunallar Kushavan Kulam 10°55’44.81″N 79°44’39.31″E View
25 Thirunallar Kamachi Kulam 10°56’2.37″N 79°44’37.56″E View
26 Thirunallar Nallamuthan Kulam 10°55’48.03″N 79°44’24.75″E View
27 Thirunallar Vettu Kulam 10°55’50.12″N 79°43’41.73″E View
28 Thirunallar Pasi Kulam 10°55’58.20″N 79°44’32.42″E View
29 Thirunallar Ayannar Kulam 10°55’53.25″N 79°44’35.52″E View
30 Thirunallar Pannan Kulam 10°55’50.80″N 79°44’43.82″E View
31 Thirunallar Valavu Kulam 10°55’59.04″N 79°44’39.11″E View
32 Thirunallar Oru Kulam 10°55’48.77″N 79°44’25.81″E View
33 Thirunallar Pidaari Kulam 10°56’27.79″N 79°44’32.54″E View
34 Thirunallar Attrangarai Kulam 10°56’27.90″N 79°44’19.42″E View
35 Thirunallar Siratha Kulam 10°54’42.09″N 79°46’55.36″E View
36 Thirunallar Kaliamman Koil Kulam 10°54’46.91″N 79°46’55.15″E View
37 Thirunallar Melatheru KULAM 10°54’52.95″N 79°47’4.87″E View
38 Thirunallar Kezhatheru Kulam 10°54’53.86″N 79°47’8.55″E View
39 Thirunallar Vannan Kulam 10°54’56.66″N 79°46’51.21″E View
40 Thirunallar Vazhamarathu Kulam 10°54’58.81″N 79°46’51.13″E View
41 Thirunallar Nedunthoppu Kulam 10°54’57.16″N 79°46’49.80″E View
42 Thirunallar Papan Kulam 10°54’40.79″N 79°46’39.68″E View
43 Thirunallar Ottapillayar Kulam 10°54’42.77″N 79°46’32.16″E View
44 Thirunallar Angalamman Koil Kulam 10°54’42.32″N 79°46’33.19″E View
45 Thirunallar Velaar Kulam 10°54’22.73″N 79°47’44.13″E View
46 Thirunallar Theru Kulam 10°54’13.22″N 79°47’56.80″E View
47 Thirunallar Panangarai Odai Kulam 10°54’19.31″N 79°48’5.09″E View
48 Thirunallar Veeran Kulam 10°54’26.36″N 79°47’57.10″E View
49 Thirunallar Pidari KOVIL Kulam 10°55’8.22″N 79°47’42.16″E View
50 Thirunallar Mungiladi Kulam 10°54’59.18″N 79°47’40.52″E View
51 Thirunallar Sambadi Kulam 10°54’58.07″N 79°47’45.99″E View
52 Thirunallar Muyal Kulam 10°55’15.45″N 79°47’51.19″E View
53 Thirunallar Vella Kulam 10°55’13.78″N 79°47’54.49″E View
54 Thirunallar Thoppu Kulam 10°54’44.91″N 79°48’6.28″E View
55 Thirunallar Alady Kulam 10°54’52.27″N 79°48’12.93″E View
56 Thirunallar Sathan Kudi Kulam 10°56’46.84″N 79°44’20.47″E View
57 Thirunallar Thiruvasal Nagar Kuttai Kulam 10°56’8.00″N 79°44’8.80″E View
58 Thirunallar Mariyamman Koil Kulam 10°56’36.08″N 79°44’32.99″E View
59 Thirunallar Pidari Kovil Kulam 10°56’54.15″N 79°44’25.74″E View
60 Thirunallar Iyyanar Koil Kulam 10°56’51.27″N 79°44’32.51″E View
61 Thirunallar Thiru Kulam 10°56’51.70″N 79°44’33.54″E View
62 Thirunallar Mavalli Kulam 10°56’54.70″N 79°44’31.65″E View
63 Thirunallar Pallivasal Kulam 10°56’43.16″N 79°44’28.65″E View
64 Thirunallar Mariyamman Koil Kulam 10°56’54.94″N 79°44’46.60″E View
65 Thirunallar Kuttai Kulam 10°57’1.11″N 79°44’46.68″E View
66 Thirunallar Aiyyanar Koil Kulam 10°57’3.74″N 79°44’50.31″E View
67 Thirunallar Railady Dich Kulam 10°57’14.32″N 79°45’2.31″E View
68 Thirunallar Pidari KOIL Kulam 10°57’1.50″N 79°44’46.10″E View
69 Thirunallar Pillaiyar Koil Kulam 10°57’4.91″N 79°44’36.76″E View
70 Thirunallar Thalayari Kulam 10°56’44.16″N 79°44’36.72″E View
71 Thirunallar Sakkulian KUTTAI 10°56’37.74″N 79°44’35.62″E View
72 Thirunallar Panthalady Kulam 10°56’35.72″N 79°44’27.61″E View
73 Thirunallar Periya Kulam at Pathakudy 10°57’17.57″N 79°45’32.89″E View
74 Thirunallar Old Pathakudy Kulam 10°57’9.31″N 79°45’44.25″E View
75 Thirunallar Mavadi Kulam at Karukankudi 10°56’46.07″N 79°46’21.63″E View
76 Thirunallar Avvaiyar Moolai Kulam 10°56’44.09″N 79°45’18.48″E View
77 Thirunallar Avvaiyay Kulam at Valathamangalam 10°56’46.87″N 79°45’18.84″E View
78 Thirunallar Puthukulam at Valathamangalam 10°56’44.00″N 79°45’9.35″E View
79 Thirunallar Therkutheru Kulam 10°55’10.08″N 79°46’26.41″E View
80 Thirunallar Sellur Kollan Kuttai 10°55’38.05″N 79°46’6.09″E View
81 Thirunallar Sellur Kasikulam at Sellur Main Road 10°55’38.82″N 79°46’1.22″E View
82 Thirunallar Veeran Kuttai 10°55’32.47″N 79°46’6.77″E View
83 Thirunallar Thamarai Kulam 10°55’35.24″N 79°46’11.54″E View
84 Thirunallar Saliya Kulam 10°55’22.96″N 79°46’12.49″E View
85 Thirunallar Pillaiyar Kulam 10°54’50.19″N 79°45’50.12″E View
86 Thirunallar Erattai Kulam 10°54’50.01″N 79°46’1.44″E View
87 Thirunallar Kuttai Kulam 10°55’18.22″N 79°46’23.38″E View
88 Thirunallar Sengani Kulam 10°55’32.08″N 79°45’42.36″E View
89 Thirunallar Pidari Kulam 10°55’35.49″N 79°45’50.07″E View
90 Thirunallar Iyyanar Kulam 10°55’43.15″N 79°45’34.32″E View
91 Thirunallar Mavadi Kulam 10°55’20.47″N 79°46’11.47″E View
92 Thirunallar Theli Kulam 10°55’48.28″N 79°45’36.04″E View
93 Thirunallar Pillaiyar Kulam 10°55’40.94″N 79°45’40.02″E View
94 Thirunallar Papan Kulam 10°55’15.88″N 79°45’17.62″E View
95 Thirunallar Vannan Kulam 10°55’6.76″N 79°44’45.95″E View
96 Thirunallar Anthoniyar Kulam 10°55’37.40″N 79°45’16.05″E View
97 Neravy Theru Kulam 10°51’54.33″N 79°48’33.43″E View
98 Neravy Alli Kulam 10°51’51.60″N 79°48’32.99″E View
99 Neravy Thoppu Kulam 10°51’50.55″N 79°48’32.23″E View
100 TR-Pattinam Polagam Pasupatheswaran Koil Kulam 10°51’35.33″N 79°49’12.73″E View
101 TR-Pattinam Melaiyur Vannan Kulam – Melaiyur 10°52’17.47″N 79°49’31.17″E View
102 TR-Pattinam Velupillai Veetu Kulam @ Mariamman Koil Kulam 10°51’47.65″N 79°49’28.58″E View
103 TR-Pattinam Vannan Kulam – Pologam 10°51’48.56″N 79°49’20.32″E View
104 TR-Pattinam Periya kulam Polagam 10°51’53.98″N 79°49’49.13″E View
105 TR-Pattinam Kaman koil theru kulam 10°52’1.80″N 79°49’46.26″E View
106 TR-Pattinam Vengatesa perumal koil kulam 10°52’4.30″N 79°49’48.83″E View
107 TR-Pattinam Madathu kulam 10°52’17.68″N 79°49’48.83″E View
108 TR-Pattinam Market periya kulam 10°52’22.49″N 79°49’53.22″E View
109 TR-Pattinam Sundra vinayagar koil kulam 10°52’17.90″N 79°49’46.41″E View
110 TR-Pattinam Mudhaliyar Bus stand kulam 10°52’8.79″N 79°49’49.59″E View
111 TR-Pattinam Vanniyan kulam 10°52’19.02″N 79°49’36.56″E View
112 TR-Pattinam Kalaiyarangam near kulam 10°52’20.22″N 79°49’41.27″E View
113 TR-Pattinam Vadakkupet kulam Polagam 10°51’50.87″N 79°49’30.11″E View
114 TR-Pattinam Abirami Amman Koil Kulam 10°52’13.89″N 79°49’40.16″E View
115 TR-Pattinam Manda Kulam 10°52’10.76″N 79°49’32.72″E View
116 TR-Pattinam Kanagasabai Kulam 10°51’56.89″N 79°48’34.39″E View
117 TR-Pattinam Madathu Kulam – Nainikattalai 10°51’54.45″N 79°48’30.07″E View
118 TR-Pattinam Thamarai Kulam 10°51’57.76″N 79°49’35.96″E View
119 TR-Pattinam Chettiyar Kulam 10°52’13.12″N 79°50’10.02″E View
120 TR-Pattinam Edaiyan Kulam 10°52’12.43″N 79°50’16.30″E View
121 TR-Pattinam Atha Kulam 10°52’5.08″N 79°50’19.32″E View
122 TR-Pattinam Thambiran Kuttai 10°52’8.03″N 79°50’20.57″E View
123 TR-Pattinam Pillaiyar Koil Kulam 10°52’4.01″N 79°50’13.33″E View
124 TR-Pattinam Vettiyan Kulam 10°51’48.51″N 79°50’16.09″E View
125 TR-Pattinam Lingathadi Kulam (Therku Kulam) 10°51’40.17″N 79°50’17.86″E View
126 TR-Pattinam Pal Kulam 10°51’24.12″N 79°49’50.39″E View
127 TR-Pattinam Nathan Kuttai 10°50’23.70″N 79°50’22.00″E View
128 TR-Pattinam Mariamman Koil Kulam 10°50’17.25″N 79°50’18.98″E View
129 TR-Pattinam Poothan Kuttai 10°50’26.81″N 79°50’20.76″E View
130 TR-Pattinam Soriyan Kuttai 10°50’21.04″N 79°50’22.61″E View
131 TR-Pattinam Petharnasamy Kulam 10°50’15.13″N 79°50’27.62″E View
132 TR-Pattinam Pallivasal Kulam 10°50’14.00″N 79°50’19.89″E View
133 TR-Pattinam Kathari Kuttai 10°50’19.13″N 79°50’29.49″E View
134 TR-Pattinam Nadutheru Pet Kulam 10°50’1.15″N 79°50’3.36″E View
135 TR-Pattinam Rengaiyamada Kovil Kulam 10°49’52.22″N 79°49’52.39″E View
136 TR-Pattinam Paravai Kulam 10°49’46.21″N 79°50’5.45″E View
137 TR-Pattinam Visalatchi Amman Koil Kulam 10°49’45.84″N 79°49’52.89″E View
138 TR-Pattinam Anjaneyar Koil Kulam 10°49’42.87″N 79°49’53.65″E View
139 TR-Pattinam Pinna Kuttai 10°50’22.76″N 79°49’50.11″E View
140 TR-Pattinam Pillaiyar Koil Theru Kulam 10°50’1.20″N 79°50’18.23″E View
141 TR-Pattinam Vadaku Vanjore Koil Kulam 10°51’7.14″N 79°50’49.20″E View
142 Neravy Murakkaran Kulam 10°57’34.23″N 79°43’21.74″E View
143 Neravy Thatchan Kulam 10°57’35.62″N 79°43’37.01″E View
144 Neravy Pillaiyar Kuzhi Kulam 10°57’31.17″N 79°43’17.60″E View
145 Neravy Odaikarai Kulam 10°57’31.04″N 79°43’44.30″E View
146 Neravy Kannapoor Mela Kulam 10°57’42.64″N 79°44’33.60″E View
147 TR-Pattinam Andrayan Kulam 10°52’45.70″N 79°48’24.73″E View
148 TR-Pattinam Sivan Kovil Kulam 10°52’46.02″N 79°48’34.80″E View
149 TR-Pattinam Muthampallam pet kuttai 10°52’47.14″N 79°48’49.03″E View
150 TR-Pattinam Thoppu kollai kuttai 10°52’44.70″N 79°49’5.44″E View
151 TR-Pattinam Mela palli kulam 10°52’41.17″N 79°49’40.74″E View
152 TR-Pattinam Maraikayar kulam 10°52’43.38″N 79°49’46.83″E View
153 TR-Pattinam Sudu kulam 10°52’45.72″N 79°49’45.18″E View
154 TR-Pattinam Kalungu pallam kulam 10°53’27.10″N 79°45’25.42″E View
155 TR-Pattinam Paduthar Kollai Kuttai 10°52’42.66″N 79°48’33.22″E View
156 TR-Pattinam Iyyanar koil kuttai 10°52’39.77″N 79°48’33.75″E View
157 TR-Pattinam Periya palli kulam 10°52’48.54″N 79°49’45.05″E View
158 TR-Pattinam Vela Kulam 10°52’42.43″N 79°49’59.57″E View
159 TR-Pattinam Pidari Kulam 10°52’37.24″N 79°49’58.62″E View
160 TR-Pattinam Kottan Kuttai 10°52’32.62″N 79°50’7.20″E View
161 TR-Pattinam Aasan Kulam 10°52’51.50″N 79°49’54.31″E View
162 TR-Pattinam Thaikal Kulam 10°52’51.90″N 79°49’57.00″E View
163 TR-Pattinam Iyyan Kulam 10°52’31.56″N 79°50’8.07″E View
164 TR-Pattinam Kotara Kulam 10°52’22.11″N 79°50’11.36″E View
165 TR-Pattinam Poon Kulam 10°52’46.23″N 79°49’20.51″E View
166 TR-Pattinam Angara Kulam 10°52’25.02″N 79°49’31.40″E View
167 TR-Pattinam Poon Kulam 10°52’25.24″N 79°49’32.88″E View
168 TR-Pattinam Valuka Kulam 10°52’27.53″N 79°49’44.22″E View
169 TR-Pattinam Paavai Kulam 10°52’29.70″N 79°49’40.40″E View
170 TR-Pattinam Kadai Kulam 10°52’34.52″N 79°49’49.56″E View
171 TR-Pattinam Malaiyur Pet Kuttai 10°52’22.70″N 79°49’23.60″E View
172 TR-Pattinam Eaniya Kulam 10°52’39.53″N 79°49’50.75″E View
173 Kottucherry Thoppu Kulam 10°58’56.47″N 79°50’14.30″E View
174 Kottucherry Thoppu Kulam Main Road 10°58’26.35″N 79°49’47.51″E View
175 Kottucherry Madhu Mariyamman Koil Kulam 10°58’34.52″N 79°50’0.10″E View
176 Kottucherry Korai Kulam 10°58’30.98″N 79°50’11.24″E View
177 Kottucherry Sudu Kattu Kuttai Kulam 10°58’26.17″N 79°50’21.77″E View
178 Kottucherry Thaneer Pandhal Kulam 10°58’19.49″N 79°50’20.35″E View
179 Kottucherry Naniermetu Kulam 10°58’41.77″N 79°50’38.08″E View
180 Kottucherry Thirumeni Azhagar Dhavasthana Kulam 10°58’58.80″N 79°50’25.64″E View
181 Kottucherry Amman Kulam 10°58’55.80″N 79°50’22.18″E View
182 Kottucherry Maraikayar Kulam 10°59’5.80″N 79°50’17.24″E View
183 Kottucherry Rettai Kuttai Kulam 10°58’49.90″N 79°50’55.82″E View
184 Neravy Kakkamozhi Pet Kulam 10°53’34.88″N 79°47’58.42″E View
185 Neravy Sanan Kulam 10°53’38.86″N 79°47’53.38″E View
186 Neravy Moongilady Kulam 10°53’34.72″N 79°47’45.81″E View
187 Neravy Iyyanar Koil Kulam 10°53’33.83″N 79°47’41.39″E View
188 Neravy Periyakulam 10°53’39.70″N 79°47’46.13″E View
189 Neravy Thirukulam – Thuthuponamoolai 10°53’25.23″N 79°47’1.82″E View
190 Neravy Pet Kulam – Thuthuponamoolai 10°53’28.69″N 79°47’14.48″E View
191 Neravy Kuttai Kulam 10°53’23.90″N 79°47’8.65″E View
192 Neravy Periyakulam, Thuthupoinamoolai 10°53’29.61″N 79°47’3.48″E View
193 Neravy Oozhiyapathu Pet Kulam 10°54’7.84″N 79°47’31.82″E View
194 Neravy Karkulam 10°53’52.86″N 79°47’44.46″E View
195 Neravy Pillaiyar Koil Kulam 10°54’0.39″N 79°47’48.30″E View
196 Neravy Thoppu Kulam 10°53’54.11″N 79°47’56.16″E View
197 Neravy Kunji Amman Koil KULAM 10°53’53.04″N 79°47’58.89″E View
198 Neravy Thirukulam – Kezhamanai 10°53’47.95″N 79°47’59.51″E View
199 Neravy Kuttachi Kulam 10°53’44.91″N 79°48’3.12″E View
200 Neravy Periya Kulam, Kezhamanai 10°53’48.33″N 79°48’6.25″E View
201 Neravy Kezhamanai Pet Kulam 10°53’43.31″N 79°48’10.38″E View
202 Neravy Thennamarai Kuttai Kulam 10°54’1.69″N 79°47’37.20″E View
203 Neravy Thamarai Kuttai Kulam 10°53’41.66″N 79°47’49.44″E View
204 Neravy Vannan Kulam 10°53’46.94″N 79°47’46.06″E View
205 Neravy Poosaimandabam Kulam 10°53’13.21″N 79°49’59.13″E View
206 Thirunallar Poo. Mangalam Pet Kulam 10°55’31.27″N 79°48’4.53″E View
207 Thirunallar Poo. Mangalam Perappan Kulam 10°55’26.73″N 79°47’57.08″E View
208 Thirunallar Poo. Mangalam Iyyanarl Kulam 10°55’22.53″N 79°47’52.57″E View
209 Thirunallar Poo. Mangalam Kollai Kuttai Kulam 10°55’27.65″N 79°47’46.31″E View
210 Thirunallar Poo. Mangalam Vaniyan Kulam 10°55’21.91″N 79°47’47.23″E View
211 Thirunallar Brhama Thireetham Kulam 10°55’32.78″N 79°47’38.63″E View
212 Thirunallar Saraswathy Thireetham Kulam 10°55’29.51″N 79°47’32.36″E View
213 Thirunallar Yaman Thireetham Kulam 10°55’30.00″N 79°47’35.40″E View
214 Thirunallar Mariamman Koil Kulam 10°55’35.85″N 79°47’45.31″E View
215 Thirunallar Ambethkar Nagar Kulam 10°55’19.82″N 79°47’29.47″E View
216 Thirunallar South Street Vaniyan Kulam 10°55’26.87″N 79°47’19.53″E View
217 Thirunallar Karukkan Kulam 10°55’23.95″N 79°47’8.95″E View
218 Kottucherry Sithanatha swamy kulam 10°59’28.68″N 79°49’53.55″E View
219 Kottucherry Konan kulam 10°59’31.86″N 79°50’11.52″E View
220 Kottucherry Mariamman kovil kulam 10°59’38.86″N 79°49’45.84″E View
221 Kottucherry Anna nagar ceiling kulam 10°59’43.50″N 79°49’50.04″E View
222 Kottucherry Ayankara kulam 10°59’57.53″N 79°49’58.27″E View
223 Kottucherry Chetty kulam 10°59’47.82″N 79°50’6.99″E View
224 Kottucherry Oor kulam 11° 0’2.35″N 79°49’51.70″E View
225 Kottucherry Periya kulam 10°59’43.84″N 79°49’32.28″E View
226 Kottucherry Thamarai kulam 10°59’35.53″N 79°49’22.90″E View
227 Kottucherry Mela veethi periya kulam 10°59’32.87″N 79°49’27.09″E View
228 Kottucherry Kunda kalavai kulam 10°59’12.91″N 79°49’56.30″E View
229 Thirunallar Perumal Koil Kulam 10°55’32.89″N 79°47’22.82″E View
230 Thirunallar Poiya Kulam 10°55’32.97″N 79°47’27.48″E View
231 Kottucherry Ponnaiyapillai kulam 10°58’42.96″N 79°49’9.75″E View
232 Kottucherry Sempodai kulam 10°59’1.81″N 79°49’13.51″E View
233 Kottucherry Konnakavali chinna kulam 10°59’45.53″N 79°48’27.32″E View
234 Kottucherry Pidari kovil kulam 10°57’60.00″N 79°49’39.88″E View
235 Kottucherry Thachina kuttai kulam 10°57’40.47″N 79°50’15.32″E View
236 Kottucherry Thanneer vattarn kulam 10°58’39.87″N 79°49’24.50″E View
237 Kottucherry Paravai kulam 10°58’33.60″N 79°49’9.74″E View
238 Kottucherry chanthiran kulam 10°59’1.56″N 79°49’22.70″E View
239 Kottucherry Amma sethi kulam 10°58’58.32″N 79°49’8.08″E View
240 Kottucherry Ayyanar kulam 10°59’22.84″N 79°49’14.07″E View
241 Kottucherry Thamarai kulam 10°59’19.10″N 79°49’3.50″E View
242 Kottucherry Konnakavali periya kulam 10°59’45.84″N 79°48’25.07″E View
243 Kottucherry Konnkavali pet Kulam 10°59’47.93″N 79°48’34.63″E View
244 Kottucherry Puliyanthoppu kulam 10°59’6.77″N 79°48’35.07″E View
245 Kottucherry Kuzhkuditha Agragaram periya kulam 10°58’27.07″N 79°48’32.36″E View
246 Kottucherry Kamarajar kulam 10°58’46.90″N 79°49’35.97″E View
247 Kottucherry Pillaiyar kovil kulam 10°59’4.47″N 79°49’35.74″E View
248 Kottucherry Muttathan kulam I 10°59’39.15″N 79°48’41.14″E View
249 Kottucherry Muttathan kulam II 10°59’38.05″N 79°48’39.49″E View
250 Kottucherry Manmadhan kulam 10°58’41.73″N 79°48’35.41″E View
251 Kottucherry Mukkal bariyal kulam 10°57’50.64″N 79°50’19.89″E View
252 Kottucherry Pattinavan kuttai kulam 10°58’1.47″N 79°50’33.11″E View
253 Kottucherry Akkam pettai kulam 10°58’9.35″N 79°51’6.95″E View
254 Kottucherry Pattinavan kulam-I 10°57’42.56″N 79°50’57.87″E View
255 Kottucherry Pattinavan kulam-II 10°57’44.71″N 79°50’55.74″E View
256 Kottucherry Jeevanagar kulam 10°57’40.24″N 79°49’54.90″E View
257 Kottucherry Mariyamman kovil kulam 10°57’54.00″N 79°49’39.82″E View
258 Thirunallar Singaperumal kovil kulam 10°56’17.72″N 79°46’49.16″E View
259 Kottucherry Mukkal kulam 10°57’54.40″N 79°49’34.27″E View
260 Thirunallar Selliamman kovil kulam 10°57’36.49″N 79°46’32.43″E View
261 Thirunallar Govindhan kulam 10°56’10.29″N 79°46’42.98″E View
262 Thirunallar Iyyanarkovil kulam 10°57’36.54″N 79°46’25.25″E View
263 Thirunallar Senthamarai kulam 10°57’31.82″N 79°46’29.59″E View
264 Thirunallar Adhidravider kulam 10°57’26.00″N 79°46’37.98″E View
265 Thirunallar Vannan kulam 10°56’34.22″N 79°46’44.30″E View
266 Thirunallar Koothadai kuttai kulam 10°56’29.50″N 79°46’48.75″E View
267 Thirunallar Pinnadi kuttai kualm 10°56’25.18″N 79°46’50.65″E View
268 Thirunallar Pal kuttai kulam 10°56’23.92″N 79°46’45.42″E View
269 Thirunallar Kathdan kulam 10°56’18.22″N 79°46’33.74″E View
270 Thirunallar Thiru kulam 10°56’25.28″N 79°46’37.86″E View
271 Thirunallar Kuyvan kulam 10°56’16.38″N 79°46’39.20″E View
272 Thirunallar Nallathanneer kulam 10°56’5.71″N 79°47’1.11″E View
273 Thirunallar Panthalady kulam 10°56’3.57″N 79°46’58.98″E View
274 Thirunallar Therkku Thamari kulam 10°56’1.62″N 79°46’45.66″E View
275 Thirunallar Therkkupet kulam 10°55’53.21″N 79°46’53.85″E View
276 Thirunallar Surakudy iyyanar kulam 10°56’12.07″N 79°46’38.00″E View
277 Thirunallar Santhanamadha kulam 10°56’42.76″N 79°48’0.39″E View
278 Thirunallar Alli Kulam 10°56’9.58″N 79°47’56.39″E View
279 Thirunallar Indhara Nagar Kulam 10°55’52.82″N 79°47’19.17″E View
280 Thirunallar Theru Kulam 10°56’13.93″N 79°47’58.41″E View
281 Thirunallar Thachan Kulam 10°56’9.21″N 79°47’34.90″E View
282 Thirunallar Anna Nagar Kulam 10°56’11.74″N 79°47’31.15″E View
283 Thirunallar Kaliyamman Koil Kulam 10°56’20.78″N 79°47’32.75″E View
284 Thirunallar Vettu Kulam 10°55’38.41″N 79°47’43.97″E View
285 Thirunallar Pidari Koil Kulam 10°55’47.64″N 79°47’34.92″E View
286 Thirunallar Nalan Kulam 10°55’40.76″N 79°47’21.22″E View
287 Thirunallar Kollai Kulam 10°55’48.05″N 79°47’40.81″E View
288 Thirunallar Thalayari Kulam 10°56’22.18″N 79°47’54.41″E View
289 Thirunallar Vella Kulam 10°56’13.63″N 79°47’54.82″E View
290 Thirunallar Dhuravan Kuttai 10°56’19.95″N 79°47’36.34″E View
291 Thirunallar Sundaram Kulam 10°56’12.70″N 79°47’12.36″E View
292 Thirunallar Sriraman Kulam 10°56’45.22″N 79°46’49.23″E View
293 Thirunallar Anna Nayakkan Kulam 10°56’11.05″N 79°46’57.23″E View
294 Thirunallar Nanchi Kuttai 10°55’43.97″N 79°47’40.29″E View
295 Thirunallar Maniyan Kulam 10°55’42.23″N 79°47’41.66″E View
296 Thirunallar Mukkuthi Kuttai 10°55’44.49″N 79°47’41.55″E View
297 Thirunallar Thampan Kulam 10°55’41.69″N 79°47’38.80″E View
298 Thirunallar Rukkupillai Kuttai 10°55’42.30″N 79°47’35.16″E View
299 Thirunallar Ayyanar Kulam 10°55’37.74″N 79°47’7.29″E View
300 Thirunallar Maraikan Kulam 10°55’39.23″N 79°47’32.58″E View
301 Thirunallar Naikkan Sathiram Kulam 10°55’37.79″N 79°48’2.34″E View
302 Neravy Keezhtherupet kulam 10°53’22.56″N 79°49’38.02″E View
303 Neravy Thalaiyari kuttai kulam 10°53’29.76″N 79°49’11.47″E View
304 Neravy Aalan kulam 10°53’14.46″N 79°49’43.91″E View
305 Neravy Elantha thaikal kulam 10°53’24.77″N 79°49’57.09″E View
306 Neravy Koilpathu pet kuttai kulam 10°53’27.67″N 79°49’45.00″E View
307 Neravy Vannan kulam 10°53’21.01″N 79°48’54.75″E View
308 Neravy Pottavaikal kuttai 10°53’28.08″N 79°49’16.87″E View
309 Neravy Atrangarai theru kulam 10°53’1.52″N 79°49’46.74″E View
310 Neravy Valayankanni kulam 10°53’22.44″N 79°49’30.97″E View
311 Neravy Keezhtheru kulam @Sanan kulam 10°53’17.75″N 79°49’28.24″E View
312 Neravy Mariamman kovil kulam 10°53’23.23″N 79°49’20.67″E View
313 Neravy Muthupillai kulam 10°53’23.29″N 79°49’0.94″E View
314 Neravy Nagoran kulam 10°53’27.34″N 79°48’52.37″E View
315 Neravy Class pet kulam 10°53’32.64″N 79°49’15.50″E View
316 Neravy Class kulam 10°53’33.74″N 79°49’7.59″E View
317 Neravy Erumai katchi kuttai kulam 10°53’18.55″N 79°49’45.24″E View
318 Neravy Sathirathu kulam 10°53’32.06″N 79°49’56.75″E View
319 Neravy Madathu kuttai kulam 10°53’19.17″N 79°49’25.86″E View
320 Neravy Sembadavan kuttai kulam 10°53’21.80″N 79°49’23.97″E View
321 Neravy Thavaraikollai kuttai kulam 10°53’25.30″N 79°49’23.11″E View
322 Neravy Arisikara kuttai kulam 10°53’13.45″N 79°49’17.30″E View
323 Neravy Pallivasal female kulam 10°53’21.96″N 79°49’9.34″E View
324 Neravy Pallivasal kulam 10°53’22.49″N 79°49’8.61″E View
325 Nedungadu Thamarai kulam 10°57’20.05″N 79°47’28.88″E View
326 Nedungadu Uthiriyan Kuttai 10°57’6.39″N 79°48’5.98″E View
327 Nedungadu Pillai Kulam 10°57’4.83″N 79°47’39.88″E View
328 Nedungadu Mottaiyan Kulam 10°58’26.91″N 79°45’18.03″E View
329 Nedungadu Moongiladi Kulam 10°57’8.43″N 79°47’35.40″E View
330 Nedungadu Kallarai Kuttai 10°57’9.65″N 79°47’49.99″E View
331 Nedungadu Snana Kulam KKP 10°56’58.34″N 79°48’31.71″E View
332 Nedungadu Pudhu Kulam 10°57’16.65″N 79°48’43.93″E View
333 Nedungadu Nambiyan Kulam 10°58’4.57″N 79°47’34.21″E View
334 Nedungadu Pet Kulam Thiruvengadapuram 10°58’3.35″N 79°47’43.07″E View
335 Nedungadu Chetty KUlam 10°56’59.70″N 79°48’9.17″E View
336 Nedungadu Pitchayan Kulam 10°56’55.14″N 79°47’54.50″E View
337 Nedungadu Thenpathi Kuttai 10°56’58.18″N 79°47’49.63″E View
338 Nedungadu Vella Kulam 10°58’2.43″N 79°46’47.91″E View
339 Nedungadu Sembodai Kulam 10°58’7.48″N 79°46’41.38″E View
340 Nedungadu Karkathar Kulam 10°58’12.11″N 79°46’19.01″E View
341 Nedungadu Konan Kulam 10°58’14.80″N 79°46’21.39″E View
342 Nedungadu Kavaran Kulam 10°58’6.93″N 79°46’24.48″E View
343 Nedungadu Pidari Kuttai 10°58’4.07″N 79°46’24.56″E View
344 Nedungadu Raja Kuttai 10°58’10.13″N 79°46’23.51″E View
345 Nedungadu Thamarai Kulam 10°58’5.14″N 79°46’13.99″E View
346 Nedungadu Pet Kulam Keezhasembiangal 10°58’13.87″N 79°47’40.07″E View
347 Nedungadu Semang Kulam 10°58’21.92″N 79°47’30.15″E View
348 Nedungadu Periya Kulam Keezhasembiangal 10°58’26.18″N 79°47’29.90″E View
349 Nedungadu snana Kuttai 10°58’29.23″N 79°47’36.12″E View
350 Nedungadu Sinthantheru Snana Kulam 10°58’20.40″N 79°47’8.99″E View
351 Nedungadu Keezha kulam 10°58’20.63″N 79°47’0.75″E View
352 Nedungadu Sevagantheru Snana Kulam 10°58’32.96″N 79°46’59.91″E View
353 Nedungadu Periya Kulam Melaponbethy 10°58’22.92″N 79°46’40.17″E View
354 Nedungadu Vaduvan Kulam 10°58’24.34″N 79°46’34.88″E View
355 Nedungadu Ukkadai kulam 10°58’27.83″N 79°46’34.48″E View
356 Nedungadu Valluvar kulam 10°58’29.42″N 79°46’42.90″E View
357 Nedungadu Snana Kulam Kiliyanoor 10°58’52.50″N 79°47’0.89″E View
358 Nedungadu Periya Kulam Kiliyanoor 10°58’53.78″N 79°47’4.84″E View
359 Nedungadu Kottagam Pet Kulam 10°59’2.22″N 79°47’4.38″E View
360 Nedungadu Snana Kulam Kottagam 10°59’11.55″N 79°47’0.09″E View
361 Nedungadu Periya kulam Andoor 10°59’37.77″N 79°47’9.92″E View
362 Nedungadu Vadakattalai Alli Kulam 10°59’27.01″N 79°46’35.96″E View
363 Nedungadu Snana Kulam Kulakudi 10°59’46.78″N 79°46’39.48″E View
364 Nedungadu Kumaran kulam Melakottucherry 10°57’59.80″N 79°48’8.96″E View
365 Nedungadu Sappani Kulam 10°58’14.43″N 79°48’17.51″E View
366 Nedungadu Snana Kulam Usupur 10°59’30.37″N 79°46’53.10″E View
367 Nedungadu Vadakattalai Pet Kulam 10°59’23.73″N 79°46’45.18″E View
368 Nedungadu Vadakatthi Kulam 10°58’17.15″N 79°48’19.07″E View
369 Nedungadu Periya Kulam Puthakudi 10°58’22.31″N 79°48’6.28″E View
370 Nedungadu Snana Kulam Thondamangalam 10°58’52.05″N 79°47’55.16″E View
371 Nedungadu Iyyanaar Koil Kulam 10°58’30.39″N 79°48’14.25″E View
372 Nedungadu Iyyanaar kulam 10°58’9.49″N 79°48’11.16″E View
373 Nedungadu Kari kulam Puthakudy 10°58’27.55″N 79°48’4.99″E View
374 Nedungadu Thamarai kulam Puthakudy 10°58’29.22″N 79°48’8.83″E View
375 Nedungadu Manalmedupet Kulam 10°57’55.95″N 79°46’23.06″E View
376 Nedungadu Periya Kulam Kurumbagaram 10°58’49.43″N 79°45’57.89″E View
377 Nedungadu Pazhayar Kulam 11° 0’6.45″N 79°44’59.27″E View
378 Nedungadu Snana Kulam Panchatcharapuram 10°58’38.06″N 79°46’20.43″E View
379 Nedungadu Pillaiyarkoil snana kulam 10°58’28.64″N 79°46’11.85″E View
380 Nedungadu chinna Kulam Kurumbagaram 10°58’52.24″N 79°45’57.24″E View
381 Nedungadu Pamban Kulam 10°59’5.36″N 79°45’41.45″E View
382 Nedungadu Pudhu Kulam 10°59’25.81″N 79°45’50.76″E View
383 Nedungadu chinna Kulam Saravanairuppu 10°59’7.02″N 79°46’31.54″E View
384 Nedungadu Snana Kulam Saravanairuppu 10°59’11.44″N 79°46’31.89″E View
385 Nedungadu Thattan Kulam 10°58’57.53″N 79°46’7.59″E View
386 Nedungadu Madhakoil Kulam 10°59’6.35″N 79°46’7.33″E View
387 Nedungadu Anthoniyar Koil Kulam Kottapackam 10°59’19.46″N 79°46’19.91″E View
388 Nedungadu Snana kulam Kottapackam 10°59’21.34″N 79°46’15.85″E View
389 Nedungadu Madhakovil Kulam Nallathur 10°59’58.81″N 79°45’6.22″E View
390 Nedungadu Adaikalapuram Pet Kulam 10°59’41.58″N 79°45’1.36″E View
391 Nedungadu Kalungady Kulam 11° 0’8.32″N 79°44’51.18″E View
392 Nedungadu Narikarambai Snana Kulam 10°59’18.83″N 79°45’4.81″E View
393 Nedungadu Snana Kulam Mathalankudy 10°59’19.13″N 79°45’16.21″E View
394 Nedungadu Anthoniyar Kovil Kulam Mathalankudy 10°59’25.92″N 79°45’27.92″E View
395 Nedungadu Rajeev Nagar Snana kulam 10°59’12.80″N 79°46’0.69″E View
396 Nedungadu Kumaran Kulam 10°59’5.73″N 79°45’59.33″E View
397 Nedungadu Pandavar Kulam 10°58’59.67″N 79°45’56.47″E View
398 Neravy Pidari kulam 10°54’29.35″N 79°46’13.01″E View
399 Neravy Pidari odai 10°54’32.91″N 79°44’21.79″E View
400 Neravy Pathiri kulam 10°53’58.34″N 79°46’23.07″E View
401 Neravy Somanathaawamy koil kulam 10°54’20.60″N 79°45’59.04″E View
402 Neravy Eary kulam 10°54’17.95″N 79°45’50.80″E View
403 Neravy Thiruvasal kulam 10°54’33.03″N 79°45’49.08″E View
404 Neravy Kanakapillai kuttai 10°54’23.31″N 79°45’52.37″E View
405 TR-Pattinam Pattinacherry kulam 10°52’50.78″N 79°50’50.06″E View
406 Neravy Chettiyar kulam 10°54’56.18″N 79°46’12.83″E View
407 Neravy Pet kulam manampettei 10°53’37.57″N 79°45’47.20″E View
408 Neravy Kanakapillai kulam 10°54’22.76″N 79°46’7.77″E View
409 Neravy Puthu kulam 10°54’26.56″N 79°45’34.64″E View
410 Neravy Thamarai kulam 10°54’29.34″N 79°45’40.51″E View
411 Neravy Chettiyar kulam 10°54’5.70″N 79°45’29.55″E View
412 Neravy Periya kulam 10°53’35.82″N 79°45’33.50″E View
413 Neravy Onion kuttai 10°53’33.73″N 79°45’36.73″E View
414 TR-Pattinam Saniparavai kulam 10°52’20.13″N 79°50’48.59″E View
415 TR-Pattinam Omozhiyappar kulam 10°52’50.86″N 79°50’18.90″E View
416 TR-Pattinam Karpa kulam 10°52’27.84″N 79°50’14.57″E View
417 TR-Pattinam Anjumarathady kulam @ Perumal kulaml 10°52’47.86″N 79°50’12.73″E View
418 Neravy Kakamozhi pet kulam 10°53’34.88″N 79°47’58.47″E View
419 Neravy Moongilady kanni 10°53’33.63″N 79°47’46.09″E View
420 Neravy Iyyanar koil kanni 10°53’33.83″N 79°47’41.24″E View
421 Neravy sanan kulam 10°53’38.82″N 79°47’52.17″E View
422 TR-Pattinam Kaliamman Koil Kulam 10°53’30.29″N 79°48’21.96″E View
423 TR-Pattinam Veeran Koil Kulam 10°53’39.99″N 79°48’23.84″E View
424 TR-Pattinam Thiru Kulam 10°53’33.64″N 79°48’44.68″E View
425 TR-Pattinam Pillaiyar Koil Kulam 10°53’34.31″N 79°48’55.14″E View
426 TR-Pattinam Perumal Koil Kulam 10°53’37.61″N 79°48’32.07″E View
427 TR-Pattinam Vadakku Kuttai Kulam 10°53’46.58″N 79°48’59.62″E View
428 TR-Pattinam Pidary Kulam 10°53’47.96″N 79°48’48.31″E View
429 TR-Pattinam Kumaran Koil Kulam 10°53’43.27″N 79°48’46.52″E View
430 TR-Pattinam Uppukuttai Kulam 10°53’42.81″N 79°48’42.49″E View
431 TR-Pattinam Govindharajan Thottam Kulam 10°53’43.30″N 79°48’49.95″E View
432 TR-Pattinam Katra Kulam 10°53’38.78″N 79°48’50.36″E View
433 TR-Pattinam Muttuchavadi Kulam 10°53’50.84″N 79°49’52.31″E View
434 Neravy Muthu Nayakkar Kulam 10°53’46.94″N 79°48’53.15″E View
435 Neravy Poongulam 10°53’27.84″N 79°48’33.82″E View
436 Neravy Konan Kulam 10°53’48.33″N 79°48’55.68″E View
437 TR-Pattinam Ottarn Kulam 10°53’54.56″N 79°48’59.15″E View
438 Thirunallar ANDRARAN KULAM 10°52’46.53″N 79°48’34.33″E View