மூடு

புதுச்சேரி சட்டசபை பொதுத் தேர்தல் – 2021H

நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
14.03.2021 வாக்காளர் வழிகாட்டி பதிவிறக்கம்
03.02.2021 கோவிட் -19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
04.04.2021 அலுவலக உத்தரவு – மாவட்ட நீதிபதி பதிவிறக்கம்
03.04.2021 தடை உத்தரவு பிரிவு 144 Cr.P.C பதிவிறக்கம்
03.04.2021 தடை உத்தரவு பிரிவு 144 Cr.P.C பதிவிறக்கம்
24.03.2021 கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் – 24.03.2021 பதிவிறக்கம்
21.03.2021 சுற்றறிக்கை – 21.03.2021 பதிவிறக்கம்
21.03.2021 பார்வையாளரின் கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் – 21.03.2021 பதிவிறக்கம்
19.03.2021 சுற்றறிக்கை- 19.03.2021 பதிவிறக்கம்
15.03.2021 கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் – 15.03.2021 பதிவிறக்கம்
06.03.2021 மாவட்ட அளவிலான நிலைக்குழு கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் பதிவிறக்கம்
06.03.2021 விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு பதிவிறக்கம்
06.03.2021 விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு பதிவிறக்கம்
06.03.2021 விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு பதிவிறக்கம்
04.03.2021 தபால் வாக்குச்சீட்டு தொடர்பான கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் பதிவிறக்கம்
02.03.2021 விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு பதிவிறக்கம்
02.03.2021 விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு பதிவிறக்கம்
02.03.2021 அறிவிப்புகள் – தேர்தல் அலுவலகம் பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
26.04.2021 பத்திரிக்கைசெய்திகள் பதிவிறக்கம்
06.04.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
04.04.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
03.04.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
02.04.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
31.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
30.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
29.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
28.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
27.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
26.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
25.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
24.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
23.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
22.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
21.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
17.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
16.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
15.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
14.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
13.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
11.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
11.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
10.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
07.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
03.03.2021 செய்தி வெட்டுகள் பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
06.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 05.04.2021 முதல் 06.04.2021 6.00 மணி வரை Download
05.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 04.04.2021 முதல் 05.04.2021 6.00 மணி வரை Download
04.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 03.04.2021 முதல் 04.04.2021 6.00 மணி வரை Download
03.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 02.04.2021 முதல் 03.04.2021 6.00 மணி வரை Download
02.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 01.04.2021 முதல் 02.04.2021 6.00 மணி வரை Download
01.04.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 31.03.2021 முதல் 01.04.2021 6.00 மணி வரை Download
31.03.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 30.03.2021 முதல் 31.03.2021 6.00 மணி வரை Download
30.03.2021 எம்.சி.சி. வன்முறை அறிக்கை படிவம் 1 – 27.02.2021 முதல் 30.03.2021 6.00 மணி வரை Download