மூடு

அஞ்சல்

SNo. அஞ்சல் அலுவலகத்தின் பெயர் அஞ்சல் குறியீடு அலுவலக வகை
1. அக்கரைவட்டம் 609 604 கிளை அலுவலகம்
2. அம்பகரத்தூர் 609 601 துணை அலுவலகம்
3. தருமபுரம் 609 602 கிளை அலுவலகம்
4. காரைக்கால் பஜார் 609 602 துணை அலுவலகம்
5. காரைக்கால் மெயின் 609 602 மெயின் துணை அலுவலகம்
6. காரைக்கால் தெற்கு 609 602 துணை அலுவலகம்
7. காரைக்கால்மேடு 609 605 கிளை அலுவலகம்
8. காரைகோயில்பத்து 609 605 கிளை அலுவலகம்
9. கருக்கங்குடி 609 607 கிளை அலுவலகம்
10. கோட்டுச்சேரி 609 609 துணை அலுவலகம்
11. குரும்பகரம் 609 603 கிளை அலுவலகம்
12. மதகடி 609 602 கிளை அலுவலகம்
13. மேலகாசாக்குடி 609 603 கிளை அலுவலகம்
14. நல்லம்பல் 609 601 கிளை அலுவலகம்
15. நல்லாத்தூர் 609 603 கிளை அலுவலகம்
16. நெடுங்காடு 609 603 துணை அலுவலகம்
17. நிரவி 609 604 துணை அலுவலகம்
18. சேத்தூர் 609 601 துணை அலுவலகம்
19. செல்லூர் 609 607 கிளை அலுவலகம்
20. சுரக்குடி 609 607 கிளை அலுவலகம்
21. திருபட்டினம் தெற்கு 609 606 கிளை அலுவலகம்
22. தலத்தெரு 609 605 துணை அலுவலகம்
23. திருபட்டினம் 609 606 துணை அலுவலகம்
24. திருநள்ளார் 609 607 துணை அலுவலகம்
25. திருவேட்டக்குடி 609 609 கிளை அலுவலகம்
26. வரிச்சிக்குடி 609 609 கிளை அலுவலகம்
27. விழிதியூர் 609 607 கிளை அலுவலகம்