மூடு

மக்களவைத் தேர்தல் – 2024

நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
20.04.2024 eDEMP for GELS 2024 Download
20.04.2024 தொடர்பு திட்டம் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று S.ஆறுமுகம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று N.S.முருகன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று P.ராஜன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று P.சுப்புரமணி அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று R.ஜெரால்ட்ராஜ் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று K.பிரபுதேவன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று V.P.மாணிக்கம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று M.முருகன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று அரடாடி போசியா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று D.ரவீந்திரன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று S.பக்தவச்சலம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று S.மாஸ்கோ அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று S.சதீஷ்குமார் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று E.ஆனந்தவேல் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று R.ராஜா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று M.S.மருதுபாண்டியன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
27.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 27.03.2024 அன்று VE.வைத்திலிங்கம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் Download
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று K. ராமதாஸ் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று கொலஞ்சியப்பன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று நிர்மலா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று D. அலங்காரவேலு அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று அருணாச்சலம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று M. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று கிஷோர்குமார் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
26.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 26.03.2024 அன்று M.மணிகண்டன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று A.நமச்சுவாயம் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று G.தமிழ்வேந்தன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று P.சங்கரன் அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று M.பிரவீனா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று R.மேனகா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று நிவேதா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று S.கலா அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
25.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 25.03.2024 அன்று N.வசந்தி அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
21.03.2024 மக்களவை தேர்தல்-2024 – 21.03.2024 அன்று அ.கூத்தன் (எ) தெய்வநீதி அவர்கள் தாக்கல் செய்த படிவம் 26ல் உள்ள உறுதிமொழிப்பத்திரங்கள் பதிவிறக்கம்
09.02.2024 உத்தரவு – நோடல் அதிகாரி நியமனம் பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
16.03.2024 வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 பிரிவு 144ன் கீழ் உத்தரவு பதிவிறக்கம்
16.03.2024 தேர்தலின் போது ரோட் ஷோ நடத்துவதற்கான வழிமுறைகள் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 அரசியல் செயல்பாட்டாளர்களின் புகைப்படங்களை அகற்றுதல் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 ஆயுதங்களை வைத்திருப்பதில் கட்டுப்பாடுகள் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வெடிபொருள் உரிமம் இடைநீக்கம் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 இந்து சமய நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் அமைந்துள்ள கட்சி அலுவலகங்களை காலி செய்தல் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 அரசாங்க இடத்தை பயன்படுத்தி வரும். அமைச்சர் / எம்எல்ஏக்கள் / அரசியல் கட்சிகள் ஆக்கிரமித்துள்ள கட்டிடங்கள் காலி செய்தல் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் பணம் எடுப்பது தொடர்பான வழிமுறைகள்
தேர்தல் செயல்முறை – வங்கிகளில் இருந்து தினசரி அறிக்கை
பதிவிறக்கம்
16.03.2024 மாதிரி நன்னடத்தை விதிகளை அமல்படுத்துதல் பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
05.04.2024 செய்தி குறிப்பு – வாக்குச் சாவடிகளுக்கான பெயர் மாற்றம் பதிவிறக்கம்
16.03.2024 செய்தி குறிப்பு பதிவிறக்கம்
16.03.2024 செய்தி குறிப்பு பதிவிறக்கம்
16.03.2024 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான மக்களவைத் தேர்தலுக்கான பத்திரிக்கை வெளியீடு – பொது தேர்தல்கள் பதிவிறக்கம்