மூடு

வருவாய் கிராமங்கள்

வட்டம்: காரைக்கால் – காரைக்கால் உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 14-கீழகாசாக்குடி
 2. 23-தலத்தெரு
 3. 24-கீழவேளி
 4. 25-கோவில்பத்து
 5. 27-தருமபுரம்
 6. 28-காரைக்கால்
 7. 30-கீழமணை
 8. 32-அக்கரைவட்டம்

வட்டம்: காரைக்கால் – கோட்டுச்சேரி உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 9-வரிச்சிக்குடி தெற்கு
 2. 10-வரிச்சிக்குடி வடக்கு
 3. 11-பூவம்
 4. 12-திருவேட்டக்குடி
 5. 13-கோட்டுச்சேரி

வட்டம்: காரைக்கால் – நிரவி உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 19-விழிதியூர்
 2. 29-ஓடுதுரை
 3. 31-நிரவி

வட்டம்: காரைக்கால் – திருபட்டினம் உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 33-கீழையூர் வடக்கு
 2. 34-திருப்பட்டினம்
 3. 35-போலகம்
 4. 36-கீழையூர் தெற்கு
 5. 37-வாஞ்சூர்

வட்டம்: திருநள்ளார் – திருநள்ளார் உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 1-அம்பகரத்தூர்
 2. 2-நல்லெழந்தூர்
 3. 3-சேத்தூர்
 4. 4-தேவமாபுரம்
 5. 16-சுரக்குடி
 6. 17-தென்னங்குடி
 7. 18-செல்லூர்
 8. 20-பேட்டை
 9. 21-திருநள்ளார்
 10. 22-சுப்புராயபுரம்
 11. 26-கீழாவூர்

வட்டம்: திருநள்ளார் – நெடுங்காடு  உள்வட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமங்கள்

 1. 5-நெடுங்காடு
 2. 6-குரும்பகரம்
 3. 7-பொன்பேத்தி
 4. 8-புத்தக்குடி
 5. 15-மேலகாசாக்குடி