மூடு

வரைபடங்கள் – மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரம்

Karaikal Administrative Map

Administrative Map

 

Karaikal Flood Hazard Map

Flood Hazard Map

 

Wind Hazard Map (Cyclone 1993) in and around Karaikal District

Wind Hazard Map

 

Nisha Cyclone 2018 – Karaikal District and Surrounding Area

Nisha Cyclone Map

Thane Cyclone 2011 Karaikal District and  Surrounding area buffer Map

Thane Cyclone

 

Tsunami (2004) Inundation Map – Karaikal District

Tsunami Inundation