மூடு

மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2023 06/02/2024 பார்க்க (10 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2022 12/10/2022 பார்க்க (5 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2021 20/07/2022 பார்க்க (8 MB)
வெள்ளம் – செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை 14/06/2018 பார்க்க (3 MB)
புயல் – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பார்க்க (2 MB)
மின்னல் மற்றும் இடி – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பார்க்க (2 MB)
வெப்ப அலை எச்சரிக்கை – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பார்க்க (3 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2017 31/10/2017 பார்க்க (1 MB)