மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்

மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
வெள்ளம் – செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
புயல் – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மின்னல் மற்றும் இடி – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
வெப்ப அலை எச்சரிக்கை – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2017 31/10/2017 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)