மூடு

Covid19-காவலர் கண்காணிப்பு

காவல் கண்காணிப்பு
படத்தை பார்க்கவும் 28.03.2020 அன்று காவல்துறை மற்றும் சுகாதார பணியிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு தர்பூசணி வழங்கப்பட்டது
காவல் கண்காணிப்பு
படத்தை பார்க்கவும் 28.03.2020 அன்று காவல்துறை மற்றும் சுகாதார பணியிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு தர்பூசணி வழங்கப்பட்டது
காவல் கண்காணிப்பு
படத்தை பார்க்கவும் 28.03.2020 அன்று காவல்துறை மற்றும் சுகாதார பணியிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு தர்பூசணி வழங்கப்பட்டது
காவல் கண்காணிப்பு
படத்தை பார்க்கவும் 28.03.2020 அன்று காவல்துறை மற்றும் சுகாதார பணியிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு தர்பூசணி வழங்கப்பட்டது