மூடு

71வது குடியரசு தின விழா – 2020

71வது குடியரசு தின விழா - 2020
படத்தை பார்க்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துணை ஆட்சியரை (வருவாய்) கௌரவித்தார்
71வது குடியரசு தின விழா - 2020
படத்தை பார்க்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துணை ஆட்சியரை (பேரிடர் மேலான்மை) கௌரவித்தார்
71வது குடியரசு தின விழா - 2020
படத்தை பார்க்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் இணை இயக்குனர் அவர்களை கௌரவித்தார்