மூடு

ஆணை – மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் – 18.03.2022

ஆணை – மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் – 18.03.2022
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஆணை – மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் – 18.03.2022

மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பிரிவு மற்றும் மாவட்டக் குழுவின் அமைப்பு.

18/03/2022 17/03/2023 பார்க்க (389 KB)