மூடு

மருத்துவமனைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – அம்பகரத்தூர்

ஆரம்ப சுகாதார மையம், அம்பகரத்தூர்.


தொலைபேசி : 251242
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609601

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – காரைக்கால்மேடு

ஆரம்ப சுகாதார மையம் காரைக்கால்மேடு


தொலைபேசி : 263243
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – கோட்டுச்சேரி

ஆரம்ப சுகாதார மையம் கோட்டுச்சேரி


தொலைபேசி : 265458
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609609

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – கோவில்பத்து

ஆரம்ப சுகாதார மையம் கோவில்பத்து


தொலைபேசி : 230880
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – திருபட்டினம்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் - திருபட்டினம்


தொலைபேசி : 233413
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609606

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – நல்லம்பல்

ஆரம்ப சுகாதார மையம், நல்லம்பல்.


தொலைபேசி : 251861
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609601

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – நல்லாத்தூர்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் நல்லாத்தூர்


தொலைபேசி : 261935
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609603

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – நிரவி

ஆரம்ப சுகாதார மையம், நிரவி


தொலைபேசி : 222413
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609604

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – நெடுங்காடு

ஆரம்ப சுகாதார மையம் நெடுங்காடு


தொலைபேசி : 261242
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609603

திசைகள்

ஆரம்ப சுகாதார மையம் – வரிச்சிக்குடி

ஆரம்ப சுகாதார மையம் வரிச்சிக்குடி


தொலைபேசி : 265459
வகை / விதம்: சுகாதாரம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609609

திசைகள்