மூடு

இணையதளம் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துதல்

எந்தவொரு இடத்திலிருந்தும் சொத்து வரியை எப்போது வேண்டுமானாலும் இணையதளம் மூலம் பணம் செலுத்தலாம். அனைத்து நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளிலும் சொத்து வரி செலுத்தலாம்.

பார்க்க: https://lgrams.py.gov.in/PropertyTax/PayTaxOnline

இடம், இருப்பிடம் : நகராட்சி அலுவலகம் | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602