மூடு

உங்களுடைய மண் மாதிரியின் நிலையறிய

பார்க்க: https://soilhealth.dac.gov.in/SampleTracking/SampleTrackingHome

இடம், இருப்பிடம் : விவசாயத்துறை | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602