மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி – பகுதி 1

04.08.2019 அன்று காரைக்கலில் புயல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் குறித்த 
பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி.