மூடு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தடை உத்தரவு – 05.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2022

தடை உத்தரவு பிரிவு 144 Cr.Pc.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தடை உத்தரவு – 05.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2022

தடை உத்தரவு பிரிவு 144 Cr.Pc.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செய்தி வெட்டுகள் – 05.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 03.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2022

சாலைகளை மேம்படுத்துதல் சம்மந்தமாக.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 03.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2022

செய்திமடல் தயாரிப்பதற்கான விலைப்புள்ளி.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பட்டாசு கடை உரிமத்திற்கான அறிவிப்பு – 02.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2022

பட்டாசு கடை உரிமத்திற்கு விண்ணப்பம் 02.08.2022 முதல் 01.09.2022 வரை வரவேற்கப்படுகிறது.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செய்தி வெட்டுகள் – 03.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம்: செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் துறை – அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/08/2022

வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண் இணைப்பு.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 02.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/08/2022

வாகனம்  பழுதுபாரக்கும்  பணிகள்.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செய்தி வெட்டுகள் – 03.08.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/08/2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம்  :  செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

மேலும் பல