மூடு

சுற்றுப்புற காற்று தரம் கண்காணிப்பு

காற்றின் தரக் குறியீடு (சராசரியாக 24 மணிநேரம் – 6.00 A.M முதல் 6.00 A.M வரை)

மாதிரி நாள் கண்காணிப்பு நிலையத்தின் பெயர் பகுதி வகுப்பு: மாசு µg/m3 AQI வகை
SO2 NO2 PM10
14.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 24 24 நன்று
13.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
12.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.9 37 37 நன்று
11.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 26 26 நன்று
09.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 39 39 நன்று
08.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 54 54 திருப்திகரமான
06.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 28 28 நன்று
05.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 29 29 நன்று
04.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 38 38 நன்று
01.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 5.8 63 63 திருப்திகரமான
30.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.1 58 58 திருப்திகரமான
29.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 25 25 நன்று
28.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.1 35 35 நன்று
27.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.9 30 30 நன்று
25.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
24.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 41 41 நன்று
23.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 22 22 நன்று
22.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
21.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 32 32 நன்று
20.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 5.0 39 39 நன்று
18.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 29 29 நன்று
17.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.3 60 60 திருப்திகரமான
16.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 24 24 நன்று
15.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.1 46 46 நன்று
14.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 28 28 நன்று
13.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 51 51 திருப்திகரமான
11.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
10.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.6 24 24 நன்று
09.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 31 31 நன்று
08.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 24 24 நன்று
07.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 27 27 நன்று
06.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 25 25 நன்று
04.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 17 17 நன்று
03.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 31 31/td>

நன்று
02.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 31 31 நன்று
01.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
31.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 22 22 நன்று
30.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 37 37 நன்று
28.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
26.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 29 29 நன்று
24.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.5 19 19 நன்று
23.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
21.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.1 62 62 திருப்திகரமான
20.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.9 37 37 நன்று
19.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 33 33 நன்று
18.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 39 39 நன்று
17.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 39 39 நன்று
14.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 47 47 நன்று
13.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.0 58 58 திருப்திகரமான
11.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 32 32 நன்று
10.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.9 55 55 திருப்திகரமான
09.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 26 26 நன்று
07.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 30 30 நன்று
06.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 33 33 நன்று
05.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 39 39 நன்று
04.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 22 22 நன்று
03.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 32 32 நன்று
02.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 38 38 நன்று
31.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 26 26 நன்று
30.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 34 34 நன்று
29.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
28.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 38 38 நன்று
27.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 43 43 நன்று
26.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
24.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.9 49 49 நன்று
23.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 5.0 46 46 நன்று
22.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 5.0 55 55 திருப்திகரமான
20.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 37 37 நன்று
19.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 36 36 நன்று
17.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 29 29 நன்று
16.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 38 38 நன்று
15.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 30 30 நன்று
13.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.1 4.8 32 32 நன்று
12.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 44 44 நன்று
10.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 19 19 நன்று
09.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.7 28 28 நன்று
08.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 23 23 நன்று
07.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
06.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 33 33 நன்று
05.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
02.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.8 44 44 நன்று
01.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 40 40 நன்று
30.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 46 46 நன்று
29.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.5 38 38 நன்று
28.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 45 45 நன்று
26.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.5 47 47 நன்று
25.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.6 5.7 70 70 திருப்திகரமான
24.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 52 52 திருப்திகரமான
23.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 39 39 நன்று
22.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.2 47 47 நன்று
21.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 37 37 நன்று
19.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 51 51 திருப்திகரமான
18.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 32 32 நன்று
17.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 37 37 நன்று
16.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 23 23 நன்று
15.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.0 31 31 நன்று
14.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
10.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 18 18 நன்று
08.05.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 19 19 நன்று
07.05.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 24 24 நன்று
06.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 19 19 நன்று
05.05.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 22 22 நன்று
04.05.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 36 36 நன்று
03.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 19 19 நன்று
30.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 42 42 நன்று
29.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 59 59 திருப்திகரமான
28.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 58 58 திருப்திகரமான
26.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 54 54 திருப்திகரமான
24.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.2 53 53 திருப்திகரமான
23.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.0 49 49 நன்று
22.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 36 36 நன்று
21.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 43 43 நன்று
20.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 49 49 நன்று
17.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 45 45 நன்று
16.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.4 48 48 நன்று
15.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 36 36 நன்று
13.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.0 63 63 திருப்திகரமான
12.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
10.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 32 32 நன்று
09.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.7 6.0 46 46 நன்று
08.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 27 27 நன்று
07.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 35 35 நன்று
05.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 33 33 நன்று
03.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 52 52 திருப்திகரமான
01.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 5.0 30 30 நன்று

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையம் – காரைக்கால்

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ‘தேசிய காற்று தர கண்காணிப்பு திட்டம்’ (NAMP) கீழ், ஜூலை, 2014 முதல் புதுச்சேரி மாசு கட்டுப்பாட்டு குழு காரைக்காலில் பின்வரும் மூன்று இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது.(CPCB) https://cpcb.nic.in/about-namp/ .

வரிசை எண் இடம் பெயர் இடம் வகை
1 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் குடியிருப்பு பகுதி
2 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக பகுதி
3 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் தொழிற்சாலை பகுதி

காரைக்காலில் NAMP இன் கீழ் கண்காணிக்கப்படும் காற்று மாசுபடுத்திகள்:

வரிசை எண் காற்று மாசு (µg/m3)
1 குறிப்பிட்ட காாியம் – PM10 (size less than 10 microns)
2 நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2)
3 சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2)

காற்றின் தரநிலைகள் : https://cpcb.nic.in/uploads/National_Ambient_Air_Quality_Standards.pdf

AQI சாத்தியமான சுகாதார பாதிப்பு
நன்று(0-50) குறைந்தபட்ச தாக்கம்
திருப்திகரமான(51-100) சிறிய சுவாச நோய் உள்ள மக்கள் கவனம்
மிதமான (101 – 200) மூச்சுத் திணறல் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு நுரையீரல், இதய நோய் வரலாம்
வறிய(201 -300) மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் நீடித்து நேரிடுவது
மிகவும் வரிய(301-400) நீண்டநாள் உடல்நிலை சரியில்லாத மக்களுக்கு சுவாச நோய்
கடுமையான(>400) ஆரோக்கியமான மக்கள் மீது கூட சுவாச விளைவுகள் வரலாம்