மூடு

சுற்றுப்புற காற்று தரம் கண்காணிப்பு

காற்றின் தரக் குறியீடு (சராசரியாக 24 மணிநேரம் – 6.00 A.M முதல் 6.00 A.M வரை)

மாதிரி நாள் கண்காணிப்பு நிலையத்தின் பெயர் பகுதி வகுப்பு: மாசு µg/m3 AQI வகை
SO2 NO2 PM10
15.04.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 8.0 30 30 நன்று
13.04.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.8 40 40 நன்று
12.04.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.8 47 47 நன்று
11.04.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 8.4 35 35 நன்று
10.04.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.6 43 43 நன்று
09.04.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 9.2 54 54 திருப்திகரமான
08.04.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 8.5 29 29 நன்று
06.04.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.6 21 21 நன்று
05.04.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 7.7 33 33 நன்று
04.04.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 8.3 32 32 நன்று
03.04.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.4 28 28 நன்று
02.04.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.6 46 46 நன்று
30.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.3 27 27 நன்று
29.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.8 35 35 நன்று
28.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 7.8 35 35 நன்று
27.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 8.0 34 34 நன்று
25.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 8.1 33 33 நன்று
23.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.6 23 23 நன்று
22.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 8.7 53 53 திருப்திகரமான
21.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.3 27 27 நன்று
20.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.8 51 51 திருப்திகரமான
19.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.2 41 41 நன்று
18.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.7 25 25 நன்று
16.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.7 24 24 நன்று
15.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.4 34 34 நன்று
14.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 7.8 40 40 நன்று
13.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.6 41 41 நன்று
12.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.6 41 41 நன்று
11.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 8.1 35 35 நன்று
09.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.8 38 38 நன்று
06.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 8.0 34 34 நன்று
05.03.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் RC 2.2 8.6 51 51 திருப்திகரமான
02.03.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.7 36 36 நன்று
01.03.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.5 41 41 நன்று
29.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.5 26 26 நன்று
28.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.0 28 28 நன்று
27.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 8.8 54 54 திருப்திகரமான
26.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.6 36 36 நன்று
23.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.8 52 52 திருப்திகரமான
22.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.8 39 39 நன்று
21.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.4 30 30 நன்று
20.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 9.1 51 51 திருப்திகரமான
18.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.8 33 33 நன்று
17.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.2 39 39 நன்று
16.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.9 42 42 நன்று
15.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 7.9 43 43 நன்று
14.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.3 27 27 நன்று
13.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் RC 2.6 10.7 55 55 திருப்திகரமான
12.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 10.0 29 29 நன்று
10.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 8.2 31 31 நன்று
09.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 7.9 37 37 நன்று
08.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.6 26 26 நன்று
07.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.0 38 38 நன்று
06.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 8.0 45 45 நன்று
05.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.0 35 35 நன்று
03.02.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.5 32 32 நன்று
02.02.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.3 48 48 நன்று
01.02.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.0 25 25 நன்று
31.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.5 26 26 நன்று
30.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.1 8.3 48 48 நன்று
29.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 6.8 31 31 நன்று
27.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.0 30 30 நன்று
25.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 8.0 29 29 நன்று
24.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.2 32 32 நன்று
23.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 8.6 47 47 நன்று
22.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.6 30 30 நன்று
18.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.9 31 31 நன்று
17.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.4 32 32 நன்று
16.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.5 49 49 நன்று
13.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 9.7 55 55 திருப்திகரமான
12.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.3 37 37 நன்று
11.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 7.5 36 36 நன்று
10.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 7.9 46 46 நன்று
09.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.3 28 28 நன்று
06.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 6.0 25 25 நன்று
05.01.2024 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 7.9 45 45 நன்று
04.01.2024 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 8.3 40 40 நன்று
03.01.2024 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.6 33 33 நன்று
30.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.3 27 27 நன்று
29.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 8.2 45 45 நன்று
28.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 8.5 37 37 நன்று
27.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 8.0 32 32 நன்று
26.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.7 8.4 51 51 திருபதிகரமான
25.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் RC 2.2 8.3 35 35 நன்று
23.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 8.7 51 51 திருப்திகரமான
22.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 9.1 38 38 நன்று
21.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.8 46 46 நன்று
20.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 8.3 34 34 நன்று
19.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 8.7 61 61 திருப்திகரமான
18.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 6.1 36 36 நன்று
15.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.4 48 48 நன்று
14.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 6.7 33 33 நன்று
13.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 7.7 36 36 நன்று
12.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.0 59 59 திருப்திகரமான
11.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.7 29 29 நன்று
08.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 7.3 23 23 நன்று
07.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 6.1 35 35 நன்று
06.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 6.2 35 35 நன்று
05.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 7.6 40 40 நன்று
04.12.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.5 28 28 நன்று
02.12.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 5.6 35 35 நன்று
01.12.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.1 6.3 33 33 நன்று
30.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 5.3 22 22 நன்று
27.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.6 30 30 நன்று
25.11.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 6.1 34 34 நன்று
24.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 7.5 28 28 நன்று
23.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 7.2 29 29 நன்று
21.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 8.0 35 35 நன்று
20.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 6.6 27 27 நன்று
16.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 8.2 36 36 நன்று
12.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.5 8.4 108 108 மிதமான
11.11.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 7.4 42 42 நன்று
10.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.6 8.1 51 51 திருப்திகரமான
09.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 7.4 25 25 நன்று
08.11.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 6.7 22 22 நன்று
06.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.7 8.0 29 29 நன்று
03.11.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.7 9.0 32 32 நன்று
02.11.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 8.3 30 30 நன்று
01.11.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 6.1 24 24 நன்று
31.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.8 9.0 57 57 திருப்திகரமான
30.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 8.9 34 34 நன்று
28.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 8.9 39 39 நன்று
27.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 3.1 9.0 62 62 திருப்திகரமான
26.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 7.8 37 37 நன்று
25.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.3 31 31 நன்று
24.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.8 9.5 57 57 திருப்திகரமான
23.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 8.9 52 52 திருப்திகரமான
21.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.5 8.2 41 41 நன்று
20.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.9 9.6 60 60 திருப்திகரமான
19.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 8.7 37 37 நன்று
18.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 8.0 38 38 நன்று
17.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.9 9.2 57 57 திருப்திகரமான
16.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 7.8 32 32 நன்று
14.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 7.6 36 36 நன்று
13.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 9.0 30 30 நன்று
12.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 7.7 35 35 நன்று
11.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 7.2 31 31 நன்று
10.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.1 8.5 55 55 திருப்திகரமான
09.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 8.2 24 24 நன்று
07.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 7.7 35 35 நன்று
06.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.3 9.0 46 46 நன்று
05.10.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 8.1 24 24 நன்று
04.10.2023 PPCL, போலகம், திரு.பட்டினம், காரைக்கால் I 2.5 7.9 22 22 நன்று
03.10.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 8.1 32 32 நன்று
29.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 9.1 25 25 நன்று
28.09.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 7.5 38 38 நன்று
27.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 8.7 25 25 நன்று
26.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.3 9.8 34 34 நன்று
22.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.1 34 34 நன்று
21.09.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.3 31 31 நன்று
16.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 29 29 நன்று
15.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 28 28 நன்று
12.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 4.8 51 51 திருப்திகரமான
11.09.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 24 24 நன்று
09.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 27 27 நன்று
06.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 28 28 நன்று
05.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.1 51 51 திருப்திகரமான
02.09.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 45 45 நன்று
01.09.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.9 34 34 நன்று
31.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 28 28 நன்று
28.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 32 32 நன்று
26.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 47 47 நன்று
25.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.1 36 36 நன்று
24.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.9 34 34 நன்று
23.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 33 33 நன்று
22.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 39 39 நன்று
21.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 31 31 நன்று
19.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 34 34 நன்று
18.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.2 45 45 நன்று
17.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 5.0 36 36 நன்று
16.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 4.9 51 51 திருப்திகரமான
14.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 4.7 34 34 நன்று
12.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 28 28 நன்று
11.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 35 38 நன்று
10.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 25 25 நன்று
09.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 31 31 நன்று
07.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 29 29 நன்று
05.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 28 28 நன்று
04.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.4 58 58 திருப்திகரமான
03.08.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.7 32 32 நன்று
02.08.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 52 52 திருப்திகரமான
01.08.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.1 53 53 திருப்திகரமான
31.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 32 32 நன்று
29.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 34 34 நன்று
28.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 48 48 நன்று
27.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 29 29 நன்று
26.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 21 21 நன்று
25.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 36 36 நன்று
24.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 30 30 நன்று
22.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 30 30 நன்று
21.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.2 51 51 திருப்திகரமான
20.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.9 37 37 நன்று
19.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 45 45 நன்று
18.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 40 40 நன்று
17.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 28 28 நன்று
15.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 33 33 நன்று
14.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 4.9 46 46 நன்று
13.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.8 27 27 நன்று
12.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 33 33 நன்று
11.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.9 42 42 நன்று
10.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.7 25 25 நன்று
08.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 4.8 26 26 நன்று
07.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.0 35 35 நன்று
06.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.8 25 25 நன்று
05.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 32 32 நன்று
04.07.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 4.8 39 39 நன்று
03.07.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 26 26 நன்று
01.07.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 33 33 நன்று
30.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.0 42 42 நன்று
29.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.8 28 28 நன்று
28.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 29 29 நன்று
27.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.8 28 28 நன்று
26.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 35 35 நன்று
24.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 48 48 நன்று
23.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.0 27 27 நன்று
22.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.9 30 30 நன்று
21.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 4.8 42 42 நன்று
20.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.0 41 41 நன்று
19.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 32 32 நன்று
17.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 49 49 நன்று
16.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.0 49 49 நன்று
15.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 40 40 நன்று
13.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.1 53 53 திருப்திகரமான
12.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 39 39 நன்று
10.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 30 30 நன்று
09.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 42 42 நன்று
08.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 39 39 நன்று
03.06.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.0 36 36 நன்று
02.06.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 4.8 48 48 நன்று
01.06.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 41 41 நன்று
31.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 47 47 நன்று
30.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.1 47 47 நன்று
29.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 43 43 நன்று
27.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 42 42 நன்று
26.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.9 5.1 66 66 திருப்திகரமான
25.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.8 27 27 நன்று
24.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.5 5.0 39 39 நன்று
23.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.1 55 55 திருப்திகரமான
20.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 51 51 திருப்திகரமான
19.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.5 52 52 திருப்திகரமான
18.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 37 37 நன்று
17.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 56 56 திருப்திகரமான
16.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.7 67 67 திருப்திகரமான
15.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 37 37 நன்று
13.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 26 26 நன்று
12.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.2 51 51 திருப்திகரமான
11.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 27 27 நன்று
10.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 31 31 நன்று
09.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.1 56 56 திருப்திகரமான
08.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 32 32 நன்று
06.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 44 44 நன்று
05.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 4.8 42 42 நன்று
04.05.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 4.7 29 29 நன்று
03.05.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 23 23 நன்று
02.05.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.7 22 22 நன்று
29.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 30 30 நன்று
28.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.0 45 45 நன்று
27.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 5.0 52 52 திருப்திகரமான
26.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 5.0 58 58 திருப்திகரமான
24.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 41 41 நன்று
22.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 41 41 நன்று
21.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.1 49 49 நன்று
20.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 4.9 47 47 நன்று
19.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 48 48 நன்று
18.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.0 44 44 நன்று
17.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 38 38 நன்று
15.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.0 60 60 திருப்திகரமான
13.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 4.9 26 26 நன்று
12.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 28 28 நன்று
11.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 39 39 நன்று
10.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 31 31 நன்று
08.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 36 36 நன்று
07.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 38 38 நன்று
06.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 24 24 நன்று
05.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 38 38 நன்று
04.04.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.1 40 40 நன்று
03.04.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.7 25 25 நன்று
01.04.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.8 30 30 நன்று
31.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 41 41 நன்று
30.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 29 29 நன்று
29.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.8 29 29 நன்று
28.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 4.9 34 34 நன்று
27.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 23 23 நன்று
25.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 30 30 நன்று
24.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.1 27 27 நன்று
23.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 22 22 நன்று
22.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 25 25 நன்று
21.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.3 37 37 நன்று
20.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 31 31 நன்று
18.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 42 42 நன்று
14.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.1 5.8 66 66 திருப்திகரமான
13.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.9 51 51 திருப்திகரமான
11.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் i 2.3 5.0 51 51 திருப்திகரமான
10.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.9 6.2 65 65 திருப்திகரமான
09.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 4.9 39 39 நன்று
08.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.0 41 41 நன்று
07.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 6.5 66 66 திருப்திகரமான
06.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.4 35 35 நன்று
04.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.9 45 45 நன்று
03.03.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.2 59 59 திருப்திகரமான
02.03.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 44 44 நன்று
01.03.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 45 45 நன்று
28.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.5 59 59 திருப்திகரமான
27.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 41 41 நன்று
25.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 35 35 நன்று
24.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.7 46 46 நன்று
23.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 37 37 நன்று
22.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.7 46 46 நன்று
21.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.0 39 39 நன்று
20.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 29 29 நன்று
18.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 27 27 நன்று
17.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.2 50 50 நன்று
16.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 40 40 நன்று
15.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.7 36 36 நன்று
14.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.0 52 52 திருப்திகரமான
13.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 43 43 நன்று
11.02.2023 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 41 41 நன்று
10.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.1 54 54 திருப்திகரமான
09.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 29 29 நன்று
08.02.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 37 37 நன்று
07.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.0 42 42 நன்று
06.02.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 49 49 நன்று
04.02.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.9 43 43 நன்று
03.02.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.8 55 55 திருப்திகரமான
01.02.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 36 36 நன்று
31.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.1 55 55 திருப்திகரமான
30.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 4.9 50 50 நன்று
28.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 41 41 நன்று
27.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.2 51 51 திருப்திகரமான
25.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 46 46 நன்று
24.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.1 56 56 திருப்திகரமான
23.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 35 35 நன்று
21.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 46 46 நன்று
20.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.5 54 54 திருப்திகரமான
19.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.7 46 46 நன்று
18.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 38 38 நன்று
17.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.9 40 40 நன்று
16.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 28 28 நன்று
14.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 38 38 நன்று
13.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 4.9 58 58 திருப்திகரமான
12.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 54 54 திருப்திகரமான
11.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 51 51 திருப்திகரமான
10.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 43 43 நன்று
09.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 51 51 திருப்திகரமான
07.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 38 38 நன்று
06.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.0 48 48 நன்று
05.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 43 43 நன்று
04.01.2023 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.8 49 49 நன்று
03.01.2023 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 46 46 நன்று
02.01.2023 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.7 41 41 நன்று
31.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 37 37 நன்று
30.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 42 42 நன்று
29.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 31 31 நன்று
28.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.7 23 23 நன்று
26.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 26 26 நன்று
24.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.6 41 41 நன்று
23.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.4 69 69 திருப்திகரமான
22.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 5.0 55 55 திருப்திகரமான
21.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 46 46 நன்று
20.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 4.8 54 54 திருப்திகரமான
19.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.6 36 36 நன்று
17.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 48 48 நன்று
16.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.1 47 47 நன்று
15.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.2 34 34 நன்று
14.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 39 39 நன்று
13.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.4 44 44 நன்று
12.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.9 45 45 நன்று
10.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.7 47 47 நன்று
09.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 38 38 நன்று
08.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 38 38 நன்று
07.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 5.1 58 58 திருப்திகரமான
06.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.7 65 65 திருப்திகரமான
05.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 5.1 52 52 திருப்திகரமான
03.12.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 26 26 நன்று
02.12.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.0 46 46 நன்று
01.12.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 2.1 53 53 திருப்திகரமான
30.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.1 54 54 திருப்திகரமான
28.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 5.1 55 55 திருப்திகரமான
26.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.1 43 43 நன்று
25.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 5.6 5.3 46 46 நன்று
24.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.0 45 45 நன்று
22.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.9 5.6 69 69 திருப்திகரமான
21.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.8 5.5 60 60 திருப்திகரமான
19.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.7 5.3 57 57 திருப்திகரமான
18.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.1 5.5 75 75 திருப்திகரமான
17.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 3.0 5.9 65 65 திருப்திகரமான
16.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.5 5.4 51 51 திருப்திகரமான
15.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 5.8 7.0 66 66 திருப்திகரமான
14.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 5.1 30 30 நன்று
12.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.6 4.9 38 38 நன்று
10.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.4 5.1 51 51 திருப்திகரமான
09.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.4 5.0 32 32 நன்று
08.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.0 37 37 நன்று
07.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.6 5.2 46 46 நன்று
05.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 5.0 39 39 நன்று
04.11.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.1 32 32 நன்று
03.11.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 21 21 நன்று
02.11.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 22 22 நன்று
31.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 39 39 நன்று
29.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 23 23 நன்று
28.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.1 42 42 நன்று
27.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.8 5.4 67 67 திருப்திகரமாண
26.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் R 3.4 5.7 68 68 திருப்திகரமாண
25.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் I 2.7 5.3 58 58 திருப்திகரமாண
24.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 4.6 8.6 130 130 மிதமான
22.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.7 5.4 39 39 நன்று
21.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.9 5.4 53 53 திருப்திகரமான
20.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.1 27 27 நன்று
18.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 5.0 40 40 நன்று
17.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.6 5.5 52 52 திருப்திகரமான
15.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 36 36 நன்று
14.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 3.0 5.4 56 56 திருப்திகரமான
13.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 5.0 32 32 நன்று
12.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 21 21 நன்று
11.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.1 47 47 நன்று
10.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 26 26 நன்று
08.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 43 43 நன்று
07.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.8 69 69 திருப்திகரமான
07.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.8 5.8 69 69 திருப்திகரமான
06.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.1 46 46 நன்று
05.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 41 41 நன்று
04.10.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.5 57 57 திருப்திகரமான
03.10.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.7 5.6 56 56 திருப்திகரமான
01.10.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 23 23 நன்று
30.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.0 45 45 நன்று
29.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் RC 2.0 4.9 33 33 நன்று
27.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.2 61 61 திருப்திகரமான
26.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 39 39 நன்று
24.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 34 34 நன்று
23.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.0 41 41 நன்று
22.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 28 28 நன்று
21.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 30 30 நன்று
20.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 38 38 நன்று
19.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 27 27 நன்று
17.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 28 28 நன்று
16.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.8 56 56 திருப்திகரமான
15.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 39 39 நன்று
14.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 34 34 நன்று
13.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.0 61 61 திருப்திகரமான
12.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 28 28 நன்று
09.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.0 53 53 திருப்திகரமான
08.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 31 31 நன்று
07.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 34 34 நன்று
06.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 30 30 நன்று
05.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 26 26 நன்று
03.09.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 31 31 நன்று
02.09.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 25 25 நன்று
01.09.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 38 38 நன்று
31.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 30 30 நன்று
30.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.6 32 32 நன்று
29.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 27 27 நன்று
27.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 25 25 நன்று
26.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.2 54 54 திருப்திகரமான
25.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 32 32 நன்று
24.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 23 23 நன்று
23.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 25 25 நன்று
22.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 22 22 நன்று
20.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 52 52 திருப்திகரமான
19.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 58 58 திருப்திகரமான
18.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 32 32 நன்று
17.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 41 41 நன்று
16.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 29 29 நன்று
13.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 37 37 நன்று
12.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 38 38 நன்று
11.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 30 30 நன்று
10.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.9 46 46 நன்று
09.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.1 59 59 திருப்திகரமான
08.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 42 42 நன்று
06.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
05.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 24 24 நன்று
04.08.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 20 20 நன்று
03.08.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 31 31 நன்று
02.08.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 36 36 நன்று
30.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 36 36 நன்று
29.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 35 35 நன்று
28.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 38 38 நன்று
27.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 27 27 நன்று
26.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.1 53 53 திருப்திகரமான
25.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 31 31 நன்று
23.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 26 26 நன்று
22.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.9 30 30 நன்று
21.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 32 32 நன்று
20.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 26 26 நன்று
19.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.8 36 36 நன்று
18.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 28 28 நன்று
16.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 5.0 38 38 நன்று
15.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 30 30 நன்று
14.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 32 32 நன்று
09.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 27 27 நன்று
08.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.4 65 65 திருப்திகரமான
07.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 32 32 நன்று
06.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 27 27 நன்று
05.07.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 32 32 நன்று
04.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.9 37 37 நன்று
02.07.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 31 31 நன்று
01.07.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.1 60 60 திருப்திகரமான
30.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.3 54 54 திருப்திகரமான
29.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 27 27 நன்று
27.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 55 55 திருப்திகரமான
25.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 35 35 நன்று
24.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 30 30 நன்று
23.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 36 36 நன்று
22.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 4.9 57 57 திருப்திகரமான
21.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 23 23 நன்று
20.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 32 32 நன்று
18.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 32 32 நன்று
17.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 45 45 நன்று
16.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 25 25 நன்று
15.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 33 33 நன்று
14.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.0 37 37 நன்று
13.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 31 31 நன்று
11.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 43 43 நன்று
10.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 39 39 நன்று
09.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 31 31 நன்று
08.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 36 36 நன்று
07.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 30 30 நன்று
06.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 34 34 நன்று
03.06.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.7 54 54 திருப்திகரமான
02.06.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
01.06.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 38 38 நன்று
31.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 36 36 நன்று
30.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 27 27 நன்று
28.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.7 37 37 நன்று
27.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 33 33 நன்று
26.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 38 38 நன்று
24.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.8 38 38 நன்று
23.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 39 39 நன்று
21.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 40 40 நன்று
20.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.1 53 53 திருப்திகரமான
19.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 46 46 நன்று
18.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.9 35 35 நன்று
17.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 25 25 நன்று
16.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.6 29 29 நன்று
14.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 33 33 நன்று
13.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 45 45 நன்று
12.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 40 40 நன்று
10.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 54 54 திருப்திகரமான
09.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 57 57 திருப்திகரமான
07.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 52 52 திருப்திகரமான
04.05.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.6 43 43 நன்று
03.05.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.3 55 55 திருப்திகரமான
02.05.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 45 45 நன்று
30.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 51 51 திருப்திகரமான
29.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.2 56 56 திருப்திகரமான
28.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 57 57 திருப்திகரமான
27.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 24 24 நன்று
26.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 44 44 நன்று
23.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 5.0 65 65 திருப்திகரமான
22.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.3 45 45 நன்று
21.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.7 39 39 நன்று
20.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.5 25 25 நன்று
19.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.8 25 25 நன்று
18.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 40 40 நன்று
16.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 34 34 நன்று
15.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 20 20 நன்று
13.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 33 33 நன்று
12.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 43 43 நன்று
11.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 23 23 நன்று
09.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 29 29 நன்று
08.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 4.9 56 56 திருப்திகரமான
07.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 35 35 நன்று
06.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 32 32 நன்று
05.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.1 40 40 நன்று
04.04.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 20 20 நன்று
02.04.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.1 37 37 நன்று
01.04.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 35 35 நன்று
31.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
30.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 38 38 நன்று
29.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 22 22 நன்று
28.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 23 23 நன்று
26.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 41 41 நன்று
25.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.2 53 53 திருப்திகரமான
24.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 36 36 நன்று
23.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 43 43 நன்று
22.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.3 67 67 திருப்திகரமான
21.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.3 51 51 திருப்திகரமான
19.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 64 64 திருப்திகரமான
18.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 4.7 70 70 திருப்திகரமான
17.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 54 54 திருப்திகரமான
16.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 51 51 திருப்திகரமான
15.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.0 64 64 திருப்திகரமான
14.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 4.8 42 42 நன்று
12.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 41 41 நன்று
11.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.6 5.7 66 66 திருப்திகரமான
10.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 47 47 நன்று
09.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 49 49 நன்று
08.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.7 5.3 81 81 திருப்திகரமான
07.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 47 47 நன்று
05.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 41 41 நன்று
04.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 41 41 நன்று
03.03.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 42 42 நன்று
02.03.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 44 44 நன்று
01.03.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.1 5.6 82 82 திருப்திகரமான
28.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 45 45 நன்று
26.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 42 42 நன்று
25.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.5 5.6 70 70 திருப்திகரமான
24.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 44 44 நன்று
21.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 40 40 நன்று
19.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 54 54 திருப்திகரமான
18.02.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 4.9 57 57 திருப்திகரமான
17.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 38 38 நன்று
16.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 47 47 நன்று
15.02.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.7 63 63 திருப்திகரமான
14.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 52 52 திருப்திகரமான
12.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 33 33 நன்று
10.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 45 45 நன்று
09.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 37 37 நன்று
08.02.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 48 48 நன்று
07.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 31 31 நன்று
05.02.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 35 35 நன்று
04.02.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 39 39 நன்று
03.02.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 34 34 நன்று
31.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 40 40 நன்று
29.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.2 59 59 திருப்திகரமான
28.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 5.9 41 41 நன்று
27.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 25 25 நன்று
25.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.9 54 54 திருப்திகரமான
24.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 37 37 நன்று
22.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 64 64 திருப்திகரமான
21.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.5 77 77 திருப்திகரமான
20.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.3 51 51 திருப்திகரமான
19.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 5.7 55 55 திருப்திகரமான
18.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.6 77 77 திருப்திகரமான
17.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 23 23 நன்று
14.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 27 27 நன்று
13.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 22 22 நன்று
12.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.9 58 58 திருப்திகரமான
11.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 27 27 நன்று
10.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 6.0 36 36 நன்று
08.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 36 36 நன்று
07.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.0 52 52 திருப்திகரமான
06.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 32 32 திருப்திகரமான
05.01.2022 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 55 55 திருப்திகரமான
04.01.2022 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.2 76 76 திருப்திகரமான
03.01.2022 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 47 47 நன்று
31.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.3 32 32 நன்று
30.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 28 28 நன்று
29.12.2021 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 44 44 நன்று
28.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 71 71 திருப்திகரமான
27.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 53 53 திருப்திகரமான
25.12.2021 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 67 67 திருப்திகரமான
24.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.3 75 75 திருப்திகரமான
23.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 70 70 திருப்திகரமான
22.12.2021 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 73 73 திருப்திகரமான
21.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.7 78 78 திருப்திகரமான
20.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 6.0 63 63 திருப்திகரமான
18.12.2021 PPCL,போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.2 60 60 திருப்திகரமான
17.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.2 5.1 80 80 திருப்திகரமான
16.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.9 82 82 திருப்திகரமான
15.12.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.5 63 63 திருப்திகரமான
14.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 6.4 33 33 நன்று
13.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.4 53 53 திருப்திகரமான
11.12.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 28 28 நன்று
10.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.5 52 52 திருப்திகரமான
09.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 20 20 நன்று
08.12.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 24 24 நன்று
07.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 6.6 62 62 திருப்திகரமான
06.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.7 64 64 திருப்திகரமான
04.12.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 77 77 திருப்திகரமான
03.12.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 63 63 திருப்திகரமான
02.12.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 62 62 திருப்திகரமான
01.12.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 46 46 நன்று
30.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 40 40 நன்று
29.11.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 31 31 நன்று
24.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 33 33 நன்று
23.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.5 5.3 32 32 நன்று
22.11.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 50 50 திருப்திகரமான
20.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 44 44 நன்று
19.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.4 52 52 திருப்திகரமான
17.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 24 24 நன்று
16.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 5.1 39 39 நன்று
15.11.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.1 45 45 நன்று
13.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.9 53 53 திருப்திகரமான
12.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.4 6.6 56 56 திருப்திகரமான
11.11.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 50 50 திருப்திகரமான
06.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 27 27 நன்று
05.11.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 29 29 நன்று
04.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.1 6.8 74 74 திருப்திகரமான
03.11.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 33 33 நன்று
02.11.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.7 25 25 நன்று
29.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 35 35 நன்று
28.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.3 8.7 80 80 திருப்திகரமான
27.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 54 54 திருப்திகரமான
26.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.7 76 76 திருப்திகரமான
25.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 49 49 நன்று
23.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 15 15 நன்று
22.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.5 18 18 நன்று
21.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 22 22 நன்று
20.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 32 32 நன்று
19.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.3 5.5 50 50 திருப்திகரமான
18.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 32 32 நன்று
16.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 26 26 நன்று
15.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.8 29 29 நன்று
14.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 24 24 நன்று
13.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
12.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து காரைக்கால் RC 2.0 4.9 37 37 நன்று
11.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 26 26 நன்று
09.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 39 39 நன்று
08.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 54 54 திருப்திகரமான
06.10.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 28 28 நன்று
05.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 29 29 நன்று
04.10.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 38 38 நன்று
01.10.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.4 5.8 63 63 திருப்திகரமான
30.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.3 5.1 58 58 திருப்திகரமான
29.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.8 25 25 நன்று
28.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.1 35 35 நன்று
27.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 4.9 30 30 நன்று
25.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
24.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 41 41 நன்று
23.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 22 22 நன்று
22.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
21.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 32 32 நன்று
20.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 5.0 39 39 நன்று
18.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 29 29 நன்று
17.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.3 60 60 திருப்திகரமான
16.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 24 24 நன்று
15.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.1 46 46 நன்று
14.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 28 28 நன்று
13.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 51 51 திருப்திகரமான
11.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
10.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.6 24 24 நன்று
09.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 31 31 நன்று
08.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 24 24 நன்று
07.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 27 27 நன்று
06.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 25 25 நன்று
04.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 17 17 நன்று
03.09.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 31 31 நன்று
02.09.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 31 31 நன்று
01.09.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 23 23 நன்று
31.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 22 22 நன்று
30.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 37 37 நன்று
28.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
26.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.9 29 29 நன்று
24.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.5 19 19 நன்று
23.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
21.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.1 62 62 திருப்திகரமான
20.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.9 37 37 நன்று
19.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 33 33 நன்று
18.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 39 39 நன்று
17.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 39 39 நன்று
14.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 47 47 நன்று
13.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.0 58 58 திருப்திகரமான
11.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 32 32 நன்று
10.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.9 55 55 திருப்திகரமான
09.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 26 26 நன்று
07.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 30 30 நன்று
06.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 33 33 நன்று
05.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 39 39 நன்று
04.08.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 22 22 நன்று
03.08.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.8 32 32 நன்று
02.08.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.1 4.8 38 38 நன்று
31.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 26 26 நன்று
30.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 34 34 நன்று
29.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
28.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 38 38 நன்று
27.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 43 43 நன்று
26.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
24.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.2 4.9 49 49 நன்று
23.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 5.0 46 46 நன்று
22.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 5.0 55 55 திருப்திகரமான
20.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 37 37 நன்று
19.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 36 36 நன்று
17.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 29 29 நன்று
16.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.7 38 38 நன்று
15.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 30 30 நன்று
13.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.1 4.8 32 32 நன்று
12.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 44 44 நன்று
10.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.6 19 19 நன்று
09.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 4.7 28 28 நன்று
08.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.8 23 23 நன்று
07.07.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 20 20 நன்று
06.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.6 33 33 நன்று
05.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
02.07.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.8 44 44 நன்று
01.07.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 40 40 நன்று
30.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 46 46 நன்று
29.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.5 38 38 நன்று
28.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 45 45 நன்று
26.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.1 4.5 47 47 நன்று
25.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.6 5.7 70 70 திருப்திகரமான
24.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 52 52 திருப்திகரமான
23.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.8 39 39 நன்று
22.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.2 47 47 நன்று
21.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 37 37 நன்று
19.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.9 51 51 திருப்திகரமான
18.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 4.9 32 32 நன்று
17.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.6 37 37 நன்று
16.06.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 23 23 நன்று
15.06.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.0 31 31 நன்று
14.06.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 30 30 நன்று
10.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 18 18 நன்று
08.05.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 19 19 நன்று
07.05.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 24 24 நன்று
06.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 19 19 நன்று
05.05.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 22 22 நன்று
04.05.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 36 36 நன்று
03.05.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 19 19 நன்று
30.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 42 42 நன்று
29.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 59 59 திருப்திகரமான
28.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.0 58 58 திருப்திகரமான
26.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.2 54 54 திருப்திகரமான
24.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 5.2 53 53 திருப்திகரமான
23.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.3 5.0 49 49 நன்று
22.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 36 36 நன்று
21.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 43 43 நன்று
20.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.0 4.8 49 49 நன்று
17.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 45 45 நன்று
16.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.4 48 48 நன்று
15.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.7 36 36 நன்று
13.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.2 5.0 63 63 திருப்திகரமான
12.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 4.5 29 29 நன்று
10.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 32 32 நன்று
09.04.2021 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் RC 2.7 6.0 46 46 நன்று
08.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 27 27 நன்று
07.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.7 35 35 நன்று
05.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.0 5.0 33 33 நன்று
03.04.2021 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் I 2.0 4.5 52 52 திருப்திகரமான
01.04.2021 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் R 2.2 5.0 30 30 நன்று

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையம் – காரைக்கால்

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ‘தேசிய காற்று தர கண்காணிப்பு திட்டம்’ (NAMP) கீழ், ஜூலை, 2014 முதல் புதுச்சேரி மாசு கட்டுப்பாட்டு குழு காரைக்காலில் பின்வரும் மூன்று இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது.(CPCB) https://cpcb.nic.in/about-namp/ .

வரிசை எண் இடம் பெயர் இடம் வகை
1 பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வியியல் கல்லூரி, நேரு நகர், காரைக்கால் குடியிருப்பு பகுதி
2 அரசு சுற்றுலா விடுதி, கோவில்பத்து, காரைக்கால் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக பகுதி
3 PPCL, போலகம், திருபட்டினம், காரைக்கால் தொழிற்சாலை பகுதி

காரைக்காலில் NAMP இன் கீழ் கண்காணிக்கப்படும் காற்று மாசுபடுத்திகள்:

வரிசை எண் காற்று மாசு (µg/m3)
1 குறிப்பிட்ட காாியம் – PM10 (size less than 10 microns)
2 நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2)
3 சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2)

காற்றின் தரநிலைகள் : https://cpcb.nic.in/uploads/National_Ambient_Air_Quality_Standards.pdf

AQI சாத்தியமான சுகாதார பாதிப்பு
நன்று(0-50) குறைந்தபட்ச தாக்கம்
திருப்திகரமான(51-100) சிறிய சுவாச நோய் உள்ள மக்கள் கவனம்
மிதமான (101 – 200) மூச்சுத் திணறல் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு நுரையீரல், இதய நோய் வரலாம்
வறிய(201 -300) மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் நீடித்து நேரிடுவது
மிகவும் வரிய(301-400) நீண்டநாள் உடல்நிலை சரியில்லாத மக்களுக்கு சுவாச நோய்
கடுமையான(>400) ஆரோக்கியமான மக்கள் மீது கூட சுவாச விளைவுகள் வரலாம்