மூடு

மின்சாரம்

இளநிலை பொறியாளர் – அம்பகரத்தூர்

ஆட்சி எல்லை: சேத்தூர் முதல் அம்பகரத்தூர் வரை


தொலைபேசி : 252397
வகை / விதம்: ஓ & எம்

இளநிலை பொறியாளர் – எம்.ஆா்.டி

லேப் பிரிவு, மின்துறை, காரைக்கால்.


தொலைபேசி : 222694
வகை / விதம்: பிரிவுகள்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – எஸ்.எஸ்-எம் 2

பராமரிப்பு, சுரக்குடி துணை மின்நிலையம் ஆட்சி எல்லை: 110/11 கே.வி. சுரக்குடி துணை மின்நிலையம்


தொலைபேசி : 261246
வகை / விதம்: துணை மின்நிலையப் பராமரிப்பு
அஞ்சல் குறியீடு: 609603

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – எஸ்.எஸ்-எம்1

பராமரிப்பு, பிள்ளைதெருவாசல் துணை மின்நிலையம் ஆட்சி எல்லை: 110/11 கே.வி. பிள்ளைதெருவாசல் துணை மின்நிலையம்


தொலைபேசி : 220711
வகை / விதம்: துணை மின்நிலையப் பராமரிப்பு
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – கட்டிடம்

கட்டிடங்கள் -இளநிலை பொறியாளர், மின்துறை, காரைக்கால்.


தொலைபேசி : 222694
வகை / விதம்: பிரிவுகள்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – கோட்டிச்சேரி

ஆட்சி எல்லை: அம்மையார் நகர் முதல் நண்டலார் பாலம் வரை


தொலைபேசி : 266233
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609609

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – சி மற்றும் சி

வணிகம் மற்றும் கட்டுமானம்


தொலைபேசி : 222694
வகை / விதம்: பிரிவுகள்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – திருநள்ளார்

ஆட்சி எல்லை: திருநள்ளார் முதல் செல்லூர் வரை


தொலைபேசி : 236674
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609607

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – திருபட்டினம்

ஆட்சி எல்லை: திருபட்டினம் முழுவதும்


தொலைபேசி : 234492
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609606

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – நகரம்

ஆட்சி எல்லை: அரசலாறு நதி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் வரை


தொலைபேசி : 222428
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்